Publikace (Publication acitivity)

Barevné značení:
Patent
(Invention)
Užitný vzor, funkční vzorek
(Utility model, functional sample)
Články v impaktovaných časopisech
(Publications in impact journals)
Kniha
(Book)
Metodika pro praxi
(Methodology for practic)

 • TŘINÁCTÝ, J.: Studium příjmu krmiva během dne u výkrmových býků při krmení jedenkrát a dvakrát denně silážním typem krmné dávky. Sbor. věd. prací VÚVZ Pohořelice, 17, 1983, s. 65 - 74.
 • HANÁK, A. - RUDOLFOVÁ, Š. - TŘINÁCTÝ, J.: Výpočet potřeby hlavních živin v chovu skotu. Hospodářský zpravodaj, 1984, č. 25, s. 21.
 • TŘINÁCTÝ, J. - HANÁK, A. - BABUŠNÍK, L.: Analýza sezónního krmení jednotlivých kategorií skotu. Náš chov, 45, 1985, s. 214 - 216.
 • TŘINÁCTÝ, J. - ŠIMEK, M.: Ověřování účinku Rumensinu - bolus na přírůstek u jalovic. In. KRÁSA, A. et al.: Metody ovlivňující nutriční hodnotu krmiv a využití živin. Závěrečná výzkumná zpráva, VÚVZ Pohořelice, 1986, 92 s.
 • VOJTÍŠEK, B. - TŘINÁCTÝ, J. - NEUMANNOVÁ, M. - DUSÍK, J.: Vliv vegetačního stavu a zkrmeného množství ozimé řepice Perko na metabolické odezvy v krevním séru a moči chovných jalovic. Živoč. výr., 31, 1986, s. 729 - 736.
 • TŘINÁCTÝ, J. - DUSÍK, J. - VOJTÍŠEK, B.: Vliv zkrmování ozimé řepice Perko na biochemické ukazatele bachorové tekutiny. Sbor. věd. prací VÚVZ Pohořelice, 20, 1987, s. 233 - 241.
 • DUSÍK, J. - TŘINÁCTÝ, J.: Vliv vyššího zastoupení objemných krmiv v krmných dávkách jalovic na stravitelnost živin a parametry bachorové tekutiny a krve. Živoč. výr., 39, 1988, s. 319 - 327.
 • TŘINÁCTÝ, J. - JAMBOR, V. - ŠIMEK, M.: Rumensin ve výživě skotu. Krmivářství, 24, 1988, č. 7/8, s. 166 - 167.
 • TŘINÁCTÝ, J.: Zjišťování stravitelnosti krmiva metodou ”nylon bag”. Náš chov, 49, 1989, č. 4, s. 184 - 185.
 • TŘINÁCTÝ, J. - SOMMEROVÁ, H. - BABÁK, V. - ČERMÁK, V.: Využití údajů o nádoji mléka ke konstrukci laktační křivky. In: Sborník Mezinárodní symposium k procesu strojního získávání a zpracování mléka. Brno, ČSVTS 1989, s. 489 - 494.
 • TŘINÁCTÝ, J. - ŠIMEK, M. - VENCL, B.: Nový způsob fixace nylonových sáčků v bachoru. In: Sborník Výživa skotu 1989, ČSVTS Brno, 1989, s. 13.
 • LOUČKA, R. - JAMBOR, V. - TŘINÁCTÝ, J. - POZDÍŠEK, J. - NETOPIL, J.: Stravitelnost silážovaných drtí celých rostlin ječmene. Živoč. výr., 34, 1989, s. 531 - 537.
 • TŘINÁCTÝ, J. - BABÁK, V. - ČERMÁK, V. - SOMMEROVÁ, H.: Tvar laktační křivky u dojnic různé plemenné příslušnosti. Sbor. věd. prací VÚVZ Pohořelice, 23, 1990, s. 15 - 23.
 • TŘINÁCTÝ, J. - BABÁK, V. - ČERMÁK, V. - SOMMEROVÁ, H.: Stanovení parametrů matematického modelu laktačních křivek dojnic pro různou užitkovost, plemeno a pořadí laktace. Sbor. věd. prací VÚVZ Pohořelice, 24, 1991, s. 61 - 70.
 • TŘINÁCTÝ, J. - JAMBOR, V. - ROSENDORFSKÝ, A. - SOMMEROVÁ, H. - KRÁSA, A.: Kompenzační růst ve výkrmu skotu. Náš chov, 51, 1991, č. 9, s. 397 - 399.
 • POSPÍŠIL, R. - ŠIMEK, M. - TŘINÁCTÝ, J.: Porovnání příjmu a potřeby energie u býků ve výkrmu v různých energetických systémech. Živoč. výr., 37, 1992, s. 989 - 995.
 • TŘINÁCTÝ, J. - POSPÍŠIL, R. - BAČÍK, P.: Porovnání příjmu dusíkatých látek u vykrmovaných býků v systému PDI a tradičních jednotkách. Živoč. výr., 38, 1993, s. 785 - 790.
 • TŘINÁCTÝ, J.: Výkrm býků, s. 40 - 41. ; Plemenní býci, s. 43. In: Sommer, A.: Potřeba živin a tabulky výživné hodnoty krmiv pro přežvýkavce. ČAZ, Pohořelice 1994, 197 s.
 • TŘINÁCTÝ, J.: Výkrm hovädzieho dobytka, s. 46 - 49.; Plemenní býci, s. 57. In: Sommer, A.: Potreba živín a výživná hodnota krmív pre hovädzí dobytok, ovce a kozy. VÚVZ Nitra, 1994, 115 s.
 • TŘINÁCTÝ, J.: Použití jednotek PDI a NEV ve výkrmu býků. Náš chov, 54, 1994, č. 12, s. 18 - 19.
 • TŘINÁCTÝ, J. - DOBEŠ, B. - HELLEBRANDT, J. - ČUPERA, P. - JANDA J.: Pat., Czech Republic 279260. Capsule for passage through the digestive tract of animals. 16.12.1994. (Kapsle pro průchod zažívacím traktem zvířat.)
 • TŘINÁCTÝ, J. - HORÁK, V. - SZAKÁCS, J.: Pat., Czech Republic 278 608. Intestinal canula. 26.1.1994. (Střevní kanyla.)
 • TŘINÁCTÝ, J. - KÜHN, F.: Krmivářský botanický slovník česko-latinsko-anglicko-německo-slovenský. Vydal Třináctý, Pohořelice 1994, 124 s.
 • TŘINÁCTÝ, J. - ŠIMEK, M. - ZEMAN, L.: Stanovení potřeby energie pro býky ve výkrmu. Živoč. výr., 39, 1994, s. 129 - 136.
 • ŠIMEK, M. - TŘINÁCTÝ, J. - KRÁSA, A.: Výživa a technika krmení výkrmového skotu. In: Sborník Výživa skotu, Brno, 1994, s. 57-66.
 • ŠIMEK, M. - KRÁSA, A. - LOSSMANN, J. - ZEMANOVÁ, D. - ZEMAN, L. - TŘINÁCTÝ, J.: Doporučené potřeby minerálních látek a jejich zdroje u skotu a ovcí. Metodika pro praxi. Vydalo MZVž a ÚZPI Praha 1995, 61 s.
 • TŘINÁCTÝ, J. - SVOZIL, B. - ŠIMEK, M.: Digestibility evaluation of neutral sugars from hemicellulose of alfalfa hay by nylon capsule method. In: IV. International Symposium on the Nutrition of Herbivores, Clermont-Ferrand, September 1995. Ann. Zootech., 1995, Suppl. 44, p. 189.
 • TŘINÁCTÝ, J. - SVOZIL, B. - ŠIMEK, M. - HORÁK, V.: Digestibility of dry matter, crude protein and organic matter of alfalfa evaluated by nylon capsule method. In: Book of Abstracts of the 46th Annual Meeting of EAAP, Prague 1995. p.112.
 • ZEMAN, L. - ŠIMEČEK, K. - KRÁSA, A. - ŠIMEK, M. - LOSSMANN, J. - TŘINÁCTÝ, J. - RUDOLFOVÁ, Š. - VESELÝ, P. - HÁP, I. - DOLEŽAL, P. - KRÁČMAR, S. - TVRZNÍK, P. - MICHELE, P. - ZEMANOVÁ, D. - ŠIŠKE, V.: Katalog krmiv. VÚVZ Pohořelice, 1995, 486 s.
 • TŘINÁCTÝ, J.: Použití metody nylonových sáčků a kapslí při hodnocení krmiv pro přežvýkavce a vyjádření potřeby živin u vykrmovaného skotu. Dizertační práce, MZLU Brno, 1996, 92 s.
 • Třináctý, J.: Nylon bag and nylon capsule method using at feeds for ruminants evaluation and expression of nutrient recommendation for fattening cattle. PhD. thesis, MZLU, Brno, 1996, 92 s.
 • TŘINÁCTÝ, J. - ŠIMEK, M. - KOMPRDA, T.: The influence of a nylon bag carrier on alfalfa crude protein degradability. Anim. Feed Sci. and Technol., 57, 1996: 129-137.
 • TŘINÁCTÝ, J. - ŠIMEK, M. – ROHRER, J.: Pat., Czech Republic 281564. Device for fixation of nylon bags used for determination of ruminal degradability of feed. 11.9.1996. (Zařízení pro fixaci vzorkovacích sáčků ke stravitelnosti krmiva v bachoru přežvýkavců.)
 • TŘINÁCTÝ, J. - ŠIMEK, M. - SVOZIL, B.: Crude protein intestinal digestibility determined by nylon bag and nylon capsule methods. In: Book of Abstracts of the 47th Annual Meeting of EAAP, Lillehammer 1996. p. 79.
 • TŘINÁCTÝ, J. - HORÁK, V.: Poznatky z hodnocení krmiv pro přežvýkavce přednesené na zasedání EAAP 1996 v Lillehammeru. In: Sborník ”Hodnocení proteinové kvality krmiv pro přežvýkavce.” Opava, 1996, s. 31-33.
 • ŠIMEK, M. - TŘINÁCTÝ, J. - ZEMAN, L.: Recommended of macro elements (Ca, P, Mg, Na, K, Cl, S) requirements for beef cattle in Czech Republic. In: Book of Abstracts of the 47th Annual Meeting of EAAP, Lillehammer 1996. p. 316.
 • TŘINÁCTÝ, J. - SVOZIL, B. - ŠIMEK, M.: Different weight of capsules when using nylon capsule method. In: Book of Abstracts of the 48th Annual Meeting of EAAP, Vienna 1997. p. 122.
 • DOLEŽAL, P. - TŘINÁCTÝ, J. - JAMBOR, V.: Biochemical parametres of rumen fluid, blood, urine and milk, when feeding ammonium-treated hay. In: Book of Abstracts of the 48th Annual Meeting of EAAP, Vienna 1997. p. 97.
 • ZEMAN, L. - KRÁSA, A. - ŠIMEK, M. - ŠIMEČEK, K. - TŘINÁCTÝ, J. - PAVLOVCOVÁ, H. - PUTSCHÖGLOVÁ, J. - PRUDIL, M. - KRÁČMAR, S. - KLECKER, D.: Evaluation of feedstuffs by Chemical Composition and Animal experiments - Feed Tables for Czech Republic. In: Book of Abstracts of the 48h Annual Meeting of EAAP, Vienna 1997. p. 135.
 • TŘINÁCTÝ, J. - ŠIMEK, M. - RICHTER, M. - KLEJDUS, B.: Stravitelnost strukturálních sacharidů vojtěškového sena. In: Sborník ”Produkce a využití objemných krmiv.” Brno, MZLU, 1998, s. 74-75.
 • DOLEŽAL, P. - TŘINÁCTÝ, J.: Vliv tekutých chemických konzervantů na inhibici rozvoje plísní v seně. In: Sborník ”Produkce a využití objemných krmiv.” Brno, MZLU, 1998, s. 58-59.
 • DOLEŽAL, P. - TŘINÁCTÝ, J. - FAJMONOVÁ, E.: Content of sacharides, linolenic acid and beta-carotene in ammonium-treated alfalfa hay. In: Book of Abstracts of the 49th Annual Meeting of EAAP, Warsaw 1998. p. 106.
 • DOLEŽAL, P. - TŘINÁCTÝ, J. - HARTMAN, M.: Vliv technologie sklizně a přídavku bezvodého amoniaku na obsah beta-karotenu ve vojtěškovém seně. Acta univ. agric. et silvic. Mendel. Brun. (Brno), 46, 1998: 69-73.
 • HARAZIM, J. - PAVELEK, L. - PAVELKOVÁ, L. - HOMOLKA, P. - TŘINÁCTÝ, J.: Odhad efektivní degradovatelnosti sušiny, dusíku a aminokyselin v bachoru metodou in situ a stanovení střevní stravitelnosti metodou mobile bags u řepkového extrahovaného šrotu (00). In: Sborník ”Produkce a využití objemných krmiv.” Brno, MZLU, 1998, s. 63-68.
 • HARAZIM, J. - PAVELEK, L. - PAVELKOVÁ, L. - HOMOLKA, P. - TŘINÁCTÝ, J.: In situ degradability of protein and amino acids in rapeseed meal and Megapro. In: Book of Abstracts of the 49th Annual Meeting of EAAP, Warsaw 1998. p. 63.
 • HORÁK, V. - ŠIMEČEK, J. - TŘINÁCTÝ, J.: Influence of amino acid supplement on reproductive performance of young sows. In: Book of Abstracts of the 49th Annual Meeting of EAAP, Warsaw 1998. p. 63.
 • KLEJDUS, B. - KUBÁŇ, V. - TŘINÁCTÝ, J.: Determination of phytoestrogens in diploid and tetraploid red clover by two methods. In: Book of Abstracts of the 49th Annual Meeting of EAAP, Warsaw 1998. p. 157.
 • SVOZIL, B. - TŘINÁCTÝ, J. - RICHTER, M.: Stravitelnost strukturálních sacharidů hemicelulózy vojtěškového sena stanovená metodou nylonových kapslí. Czech J. Anim. Sci., 43, 1998, 71-76.
 • ŠIMEK, M. - TŘINÁCTÝ, J. - VRZALOVÁ, D. - ŠUSTALA, M.: Study of digestibility and requirements of magnesium in fattening cattle. In: Mengen und spurenelemente, Jena 1998. 654-660.
 • VRZALOVÁ, D. - KRÁSA, A. - ŠIMEK, M. - TŘINÁCTÝ, J.: Influence of yeast culture supplement on calf liveweight gain. In: Book of Abstracts of the 49th Annual Meeting of EAAP, Warsaw 1998. p. 73
 • HARAZIM, J. - PAVELEK, L. – ČEREŠŇÁKOVÁ, Z. - HOMOLKA, P. - ŠKEŘÍKOVÁ, A. VYMĚTAL, A. – JAMBOR, V. - TŘINÁCTÝ, J. – POZDÍŠEK, J.: Evaluation of result of the comparative test of degradability of crude protein and amino acids using the method ”in situ, nylon bag” in clover grass and corn silage and hydrolysed feather meal. In: Proceedings, Determination of the use of nutrients in ruminants, Opava, 1999, s. 15-46.
 • HARAZIM, J. - PAVELEK, L. – ČEREŠŇÁKOVÁ, Z. - HOMOLKA, P. - TŘINÁCTÝ, J. - JAMBOR, V. – POZDÍŠEK, J. – ZEMAN, L.: Metodika pro stanovení degradovatelnosti dusíkatých látek a aminokyselin v bachoru přežvýkavců (metoda ”in situ, nylon bag). In: Sborník, Hodnocení krmiv, Opava, 1999, s. 115-118.
 • HARAZIM, J. - PAVELEK, L. - PAVELKOVÁ, L. - TŘINÁCTÝ, J. - HOMOLKA, P.: Nylon bag degradability and mobile nylon bag digestibility of crude protein and amino acids in hydrolysed feather meal. In: Book of Abstracts of the 50th Annual Meeting of EAAP, Zürich 1999. p. 99.
 • SCHMEISEROVÁ, L. – ŠIMEČEK, K. – KLAPIL, L. – TŘINÁCTÝ, J.: The effect of amino acid supplement and feeding system in gestation on reproductive performance of sows. In: Book of Abstracts of the 50th Annual Meeting of EAAP, Zürich 1999. p. 98.
 • TŘINÁCTÝ, J. – HOMOLKA, P. – ŠIMEK, M. – ŠUSTALA, M.: Passage of large particles and the digestibility evaluation by nylon capsule method in cattle. In: Czech J. Anim. Sci., 45, Abstract (Třešť,1999), Supplement 1, 2000, p. 15.
 • TŘINÁCTÝ, J. – HOMOLKA, P. – ŠUSTALA, M.: Critical size of plastic particles passing digestive tract of cows. Book of Abstracts of the 50th Annual Meeting of EAAP, Zürich 1999. p. 103
 • TŘINÁCTÝ, J. – RICHTER, M. - PAVELKOVÁ, L. - HARAZIM, J.: Vývoj metod hodnocení vlákninového komplexu u krmiv a degradace škrobu, ADF a NDF u jetelové a kukuřičné siláže v bachoru. In: Sborník, Hodnocení krmiv, Opava, 1999, s. 69-76.
 • TŘINÁCTÝ, J. – SCHMEISEROVÁ, L. – SUCHÝ, P.: Passage and retaining of plastic particles in digestive tract of dry cows. Czech J. Anim. Sci., 44, 1999, 263-268.
 • TŘINÁCTÝ, J. - ŠIMEK, M. – HOMOLKA, P.: Nylon capsule method and alfalfa hay crude protein digestibility evaluation. Anim. Feed Sci. and Technol., 79, 1999. 269-278.
 • TŘINÁCTÝ, J. – ŠIMEK, M. – ŠUSTALA, M – RICHTER, M. – DOLEŽAL, P.: Hodnocení vlákniny ve výživě skotu. In.: Sborník ”Aktuální otázky výživy a krmení skotu.” Pohořelice, 1999, s. 1-8.
 • TŘINÁCTÝ, J. - ŠIMEK, M. - ZEMAN, L. – HARAZIM, J.: Passage of large plastic particles through the digestive tract of lactating and dry cows. J. of Anim. and Feed Sci., 8, 1999, 263-272.
 • TŘINÁCTÝ, J. - ŠIMEK, M. - ZEMAN, L. – VRZALOVÁ, D.: Evaluation of calcium, phosphorus, energy and protein intake in fattened bulls. Czech J. Anim. Sci., 44, 1999, 317-322.
 • TŘINÁCTÝ, J. – ŠUSTALA, M. – HARAZIM, J.: Parametry metod ”nylon bag (in situ)” a ”mobile nylon bag”. In: Sborník, Hodnocení krmiv, Opava, 1999, s. 5-14.
 • VRZALOVÁ, D. - KRÁSA, A. - TŘINÁCTÝ, J.: Substitution of protein supplement by urea in diet of fatted steers. In: Book of Abstracts of the 50th Annual Meeting of EAAP, Zürich 1999. p. 85.
 • DOLEŽAL, P. – TŘINÁCTÝ, J.: The effect of ammonia treatment on the content of linolenic acid and lipids in alfalfa hay. In: Book of Abstracts of the 51th Annual Meeting of EAAP, The Hague 2000, p. 155.
 • DOLEŽAL, P. – TŘINÁCTÝ, J. – HARAZIM, J.: The effect of haymaking technology and anhydrous ammonia addition on the content of linolenic acid, lipids, crude protein and netto nergy in alfalfa hay. Acta univ. agric. et silvic. Mendel. Brun. (Brno), 48, 2000: 17-22.
 • HARAZIM, J. – PAVELEK, L. – ČEREŠŇÁKOVÁ, Z. – HOMOLKA, P. – JAMBOR, V. – TŘINÁCTÝ, J. – POZDÍŠEK, J.: Evaluation of the result of the comparative test degradability of crude protein using the method ”in situ”. In: Book of Abstracts of the 51th Annual Meeting of EAAP, The Hague 2000, p. 103.
 • RICHTER, M. – TŘINÁCTÝ, J. – HARAZIM, J.: Vývoj hodnocení obsahu vlákniny. Krmivářství, 4, (3), 2000, 28-30.
 • ŠIMEK, M. – ŠUSTALA, M. – VRZALOVÁ, D. – TŘINÁCTÝ, J.: The effect of rape cakes in feed mixtures on the content parameters of cow milk. Czech J. Anim. Sci., 45, 2000, 161-167.
 • ŠUSTALA, M. – ŠIMEK, M. – VRZALOVÁ, D. – TŘINÁCTÝ, J.: Rape cakes in feed mixtures for lactating cows and their effect on the content parameters of milk. In: Book of Abstracts of the 51th Annual Meeting of EAAP, The Hague 2000, p. 121.
 • ŠUSTALA, M. – TŘINÁCTÝ, J.: Výživa a technika krmení jalovic. Farmář, 6, (5), 2000, 62-63.
 • TŘINÁCTÝ, J. – HOMOLKA, P. – ŠUSTALA, M. – SCHMEISEROVÁ, L.: Comparison of grass silage protein total tract digestibility as determined by means of mobile bag and nylon capsule methods. In: Book of Abstracts of the 51th Annual Meeting of EAAP, The Hague 2000. p. 104.
 • TŘINÁCTÝ, J. – ŠIMEK, M. – LOUČKA, R. – TAKAHASHI, J.: Total tract digestibility of alfalfa hay minerals evaluated by nylon capsule method. Czech J. Anim. Sci., 45, 2000, 65-69.
 • TŘINÁCTÝ, J. – ŠUSTALA, M. – JAMBOR, V. – ZEMAN, L. – ČEREŠŇÁKOVÁ, Z. – SVETLANSKÁ, - M. - HARAZIM, J. – HOMOLKA, P. – LOUČKA, R. – MÍKA, V.: Přepočet obsahu hrubé vlákniny, NDV a ADV v krmivech. Krmivářství, 4, (4), 2000, 32-34.
 • TŘINÁCTÝ, J. – ŠUSTALA, M. – DOLEŽAL, P.: Passage and interactions of large plastic particles applied into lactating cows. Czech J. Anim. Sci., 45, 2000, 349-354.
 • TŘINÁCTÝ, J. – ŠUSTALA, M. – RICHTER, M. – DOLEŽAL, P.: Hodnocení obsahu NDF v krmných dávkách skotu. Krmivářství, 4, (5), 2000, 41-42.
 • TŘINÁCTÝ, J. – VRZALOVÁ, D. - ŠUSTALA, M. – ČERMÁK, B. – KLEPALOVÁ, J. – NOVÁKOVÁ, Š.: Měření a hodnocení žvýkání u skotu. Krmivářství, 4, (6), 2000, 40-42.
 • FOREJTOVÁ, J. – NOVÁKOVÁ, Š. – ČERMÁK, B. – TŘINÁCTÝ, J. – VRZALOVÁ, D.: Žvýkací index u skotu (Chewing index of cattle). Collection of Scientific Papers, Faculty of Agriculture in České Budějovice, Series for Animal Sciences, 18, 2001 (2), 147-156.
 • HOMOLKA, P. – TŘINÁCTÝ, J. – VYMĚTAL, A.: Nutrition value of alkali-treated wheat for ruminants. In: Book of Abstracts of the 52th Annual Meeting of EAAP, Budapest, 2001, p. 129.
 • KLEJDUS, B. – TŘINÁCTÝ, J. – HRDLIČKA, P. – KUBÁŇ, V.: Comparison of solid-phase extraction procedures for isolation of plant isoflavones prior to liquid chromatographic determination. Chem. Pap., 55, 2001, 285-289.
 • TŘINÁCTÝ, J. - ŠUSTALA, M. – HOMOLKA, P. – CHLÁDEK, G.: Alfalfa hay crude protein intestinal digestibility determined by nylon bag and nylon capsule method. In: Book of Abstracts of the 52th Annual Meeting of EAAP, Budapest, 2001, p. 91.
 • TŘINÁCTÝ, J. - ŠUSTALA, M. – VRZALOVÁ, D. – KUDRNA, V. – LANG, P.: Milk iodine content in cows fed rapeseed meal and iodine supplement. In: Book of Abstracts of the 52th Annual Meeting of EAAP, Budapest, 2001, p. 106.
 • TŘINÁCTÝ, J. – ZEMAN, L. – SKŘIVANOVÁ, V.: Perspektivy hodnocení efektivní vlákniny. Krmivářství, 5, (1), 2001, 38-42.
 • DOLEŽAL, P. – TŘINÁCTÝ, J. – ZEMAN, L. – HOMOLKA, P.: The effect of ammoniation of alfalfa hay on crude protein content, and on their rumen degradability. In: Book of Abstracts of the 53th Annual Meeting of EAAP, Cairo, 2002, p. 73.
 • HARAZIM, J. – TŘINÁCTÝ, J. – HOMOLKA, P.: Degradability and intestinal digestibility of crude protein and amino acids of extracted rapeseed meal. Czech J. Anim. Sci., 47, 2002, 50-56.
 • HARAZIM, J. – TŘINÁCTÝ, J. – HOMOLKA, P.: In situ degradability of crude protein in rape seed meals, wheat and oat. In: Book of Abstracts of the 53th Annual Meeting of EAAP, Cairo, 2002, p. 75.
 • HOMOLKA, P. - TŘINÁCTÝ, J. – VYMĚTAL, A.: Nutrition value of untreated and alkali-treated barley for ruminants. In: Book of Abstracts of the 53th Annual Meeting of EAAP, Cairo, 2002, p. 58.
 • TŘINÁCTÝ, J. – HOMOLKA, P. – RICHTER, M. – ŠUSTALA, M. – VYMĚTAL, A.: Influence of the load of nylon capsules on their passage through the digestive tract and specific gravity. Reprod. Nutr. Develop., 42, 2002, 295-305.
 • TŘINÁCTÝ, J. - RICHTER, M. - HOMOLKA, P. – HARAZIM, J.: Stanovení degradability proteinu vojtěškového sena metodou ”in situ” s použitím sáčků ”Ankom” a sáčků vyrobených z Uhelonu. Sborník vědeckých prací, Rapotín, 2002, 203-206.                  .
 • DOLEŽAL, P. – TŘINÁCTÝ, J.: Effect of chemical preservation with anhydrous ammonia on composition and degradability of crude protein in alfalfa hay. Czech J. Anim. Sci., 48, 2003, 12-18.
 • DOLEŽAL, P. – ZEMAN, L. - TŘINÁCTÝ, J.: Biochemical parameters of rumen fluid when feeding silages with different acidity. In: Book of Abstracts of the 54th Annual Meeting of EAAP, Rome, 2003, p. 154.
 • DOLEŽAL, P. – ZEMAN, L. - TŘINÁCTÝ, J. – MAREŠ, P.: The effect of the number of foil layers on the pH and lactic acid content in clover-grass silage in wrapped round bale. In: Book of Abstracts of the 54th Annual Meeting of EAAP, Rome, 2003, p. 143.
 • HOMOLKA, P. - TŘINÁCTÝ, J. - TOMÁNKOVÁ, O. - ČEREŠŇÁKOVÁ, Z.: Nutritive value of silages for ruminants. Symposium Forage Conservation, Nitra, 2003, 162-163.
 • SÝKORA, T. - RABIŠKOVÁ, M. - TŘINÁCTÝ, J. - VÍCHOVÁ, Z. - OLEJNÍČEK, R.: Coated prarticles - the base of postruminal delivery system: Particles and their density. Actual Questions of Animal Bioclimatology, VFU Brno, 2003, 105-106.
 • ŠUSTALA, M. - TŘINÁCTÝ, J. – ILLEK, J. – KUDRNA, V.– ŠUSTOVÁ, K.: Effects of a short-term supplementation of dairy cow diets with surplus selenium and rapeseed meal on milk and blood selenium levels. Czech J. Anim. Sci., 48, 2003, 223-231.
 • ŠUSTALA, M. - TŘINÁCTÝ, J. – KUDRNA, V. – ILLEK, J. – ŠUSTOVÁ, K.: The effect of iodine supplementation on its output and thyroid gland status in dairy cows on a diet containing rapeseed meal. Czech J. Anim. Sci., 48, 2003, 170-180.
 • TŘINÁCTÝ, J. - HOMOLKA, P. - ZEMAN, L. - RICHTER, M.: Whole tract and post ruminal digestibility determined by in situ ruminal, intestinal mobile nylon bag and whole tract nylon capsule methods. Anim. Feed Sci. and Technol., 106, 2003, 59-67.
 • TŘINÁCTÝ, J. – ŠUSTALA, M. – HOMOLKA, P. – KUDRNA, V. – ŠUSTOVÁ, K.: The effect of excessive selenium intake on selenium concentration in cow´s milk. In: Book of Abstracts of the 54th Annual Meeting of EAAP, Rome, 2003, p. 109.
 • RABIŠKOVÁ, M. - TŘINÁCTÝ, J. - SÝKORA, T. - DOLEŽAL, P.: Post-ruminal delivery systems. Acta univ. agric. et silvic. Mendel. Brun. (Brno), 52, 2004: 143-148.
 • TŘINÁCTÝ, J. – RICHTER, M. – HOMOLKA, P. – VESELÝ, P.: Passage of nylon capsules and Cr-mordanted corn silage through the digestive tract of cows in lactation. In: Book of Abstracts of the 55th Annual Meeting of EAAP, Bled, 2004, p. 114.
 • TŘINÁCTÝ, J. - RICHTER, M. - POZDÍŠEK, J. - HARAZIM, J. - PAVELEK, L. - ZEMAN, L. - ŠIMEK, M. - HOMOLKA, P. - KOUKOLOVÁ, V. - CHRENKOVÁ, M. - ČEREŠŇÁKOVÁ, Z.: Hodnocení degradovatelnosti proteinu u krmiv pro skot. Krmivářství, 8 (5), 2004, 5-8.
 • TŘINÁCTÝ, J. - ŠIMEK, M. - POZDÍŠEK, J.: Metodika sledování výživy vysokobřezích dojnic v produkčních systémech. Výzkum v chovu skotu, 46 (4), 2004, 27-32.
 • DOLEŽAL, P. - DOLEŽAL, J. - TŘINÁCTÝ, J.: The effect of Saccharomyces cerevisiae on ruminal fermentation in dairy cows. Czech J. Anim. Sci., 50, 2005, 503-510.
 • FOREJTOVÁ, J. - LÁD, F. - TŘINÁCTÝ, J. - RICHTER, M. - GRUBER, L. - DOLEŽAL, P. - HOMOLKA, P. - PAVELEK, L.: Comparison of organic matter digestibility determined by in vivo and in vitro methods. Czech J. Anim. Sci., 50, 2005, 47-53.
 • HOMOLKA, P. - NÁMĚSTKOVÁ, P. - KOUKOLOVÁ, V. - TŘINÁCTÝ, J. - ŠKEŘÍKOVÁ, A.: Degradation of protein and amino acids of pasture forage in the rumen of fistulated cows. Dni výživy zvierat, Nitra, 2005, 75-78.
 • HOMOLKA, P. - TŘINÁCTÝ, J. - ŠKEŘÍKOVÁ, A.: Ruminal degradability and mobile bag intestinal digestibility of individual amino acids of pasture forage. Book of Abstracts of the 56th Annual Meeting of EAAP, Uppsala, 2005, p. 143.
 • ŠIMEK, M. - TŘINÁCTÝ, J.: Aktuální informace o využití řepky olejné ve výživě skotu. Systém výroby řepky, Hluk, 2005, 267-272.
 • TŘINÁCTÝ, J. - RICHTER, M. - HOMOLKA, P. - RABIŠKOVÁ, M. - DOLEŽAL, P.: Comparison of the apparent and true digestibility of nutrients determined in dairy cows either by the nylon capsule or in vivo method. Czech J. Anim. Sci., 50, 2005, 402-410.
 • TŘINÁCTÝ, J. - RICHTER, M. - POZDÍŠEK, J. - KOWALSKI, Z. M. - FAJMONOVÁ, E.: A comparison of parameters of the passage of nylon capsules and digesta calculated from faecal excretion data obtained in lactating cows. Czech J. Anim. Sci., 50, 2005, 450-458.
 • HADROVÁ, S. - KŘÍŽOVÁ, L. - BJELKA, M. - ČERNÝ, V. – TŘINÁCTÝ, J.: Vliv přídavku proteinu obohaceného esenciálními aminokyselinami do bachoru dojnic na množství a obsahové složky mléka. Odborný seminář mléko a sýry, VŠCHT Praha, 2006, 154-157.
 • HADROVÁ, S. - KŘÍŽOVÁ, L. - BJELKA, M. - ČERNÝ, V. - TŘINÁCTÝ, J.: The effect of rumen protected soya-protein and essential amino acids on the amino acid profile of cow´s milk. Výživa zvířat 2006 – proteiny, MZLU Brno, 2006, 146-149.
 • HADROVÁ, S. – KŘÍŽOVÁ, L. - ŠTERC, J. – HANUŠ, O. – TŘINÁCTÝ, J.: The effect of soya protein enriched with essential amino acids added to rumen of dairy cows in a form of rumen-protected tablets on the amino acid profiles of casein. Book of Abstracts of the 57th Annual Meeting of EAAP, Antalya, 2006, p. 323. (NAZV – 1B44037).
 • HADROVÁ, S. – LOJZA, J. – TŘINÁCTÝ, J. – KŘÍŽOVÁ, L.: The determination of phytoestrogens in cow´s milk. Vitamins 2006, Pardubice, September 2006, 144.
 • HANUŠ, O. – BJELKA, M. – VEGRICHT, J. – TŘINÁCTÝ, J. – JANŮ, L. – JEDELSKÁ, R.: Zdravotní stav a plodnost dojnic jako odraz welfare chovu a kvality mléka. Sborník, Vliv výrobních faktorů a welfare na zdraví a plodnost dojnic a kvalitu a bezpečnost mléka jako potravinové suroviny, Rapotín, 12.10. 2006, 60-73.
 • HOMOLKA, P. – KOUKOLOVÁ, V. – TŘINÁCTÝ, J. – FOREJTOVÁ, J.: Effect of maturity stage on estimation of net energy of clover forage. Book of Abstracts of the 57th Annual Meeting of EAAP, Antalya, 2006, p. 159.
 • JANŮ, L.- HANUŠ, O.- TŘINÁCTÝ, J.- GENČUROVÁ, V.- MACEK, A.: Poměr tuk/bílkoviny jako ukazatel technologické způsobilosti mléka a energetického hospodaření ve vztahu ke koncentraci acetonu v mléce krav a malých přežvýkavců. Sborník, Vliv výrobních faktorů a welfare na zdraví a plodnost dojnic a kvalitu a bezpečnost mléka jako potravinové suroviny, Rapotín, 12.10. 2006, 132 - 138. ISBN: 80-903142-6-0.
 • KŘÍŽOVÁ, L. - HADROVÁ, S. – KOCOUREK, F. – NEDĚLNÍK, J. – TŘINÁCTÝ, J.: Determination of differences in nutritive value of corn forage and silage from conventional corn hybrid and Bt hybrid. Book of Abstracts of the 57th Annual Meeting of EAAP, Antalya, 2006, p. 154. (NAZV – 1B53043).
 • KŘÍŽOVÁ, L. - HADROVÁ, S. - RICHTER, M. - TŘINÁCTÝ, J.: Changes in Nutrient Content of Corn Forage in Ensilage Process in Dependence on Contamination with Fusarium strains. 12th International Symposium Forage Conservation, Brno, Czech Republic, April, 2006, 155-156.
 • KŘÍŽOVÁ, L. - HOMOLKA, P. - TŘINÁCTÝ, J. - HADROVÁ, S.: Vliv esenciálních aminokyselin na obsah kaseinu v mléce. Náš chov, 2006 (2), 32-33.
 • KŘÍŽOVÁ, L. – HADROVÁ, S. – TŘINÁCTÝ, J.: Vliv přídavku esenciálních aminokyselin na kvalitu mléka dojnic. Sborník, Vliv výrobních faktorů a welfare na zdraví a plodnost dojnic a kvalitu a bezpečnost mléka jako potravinové suroviny, Rapotín, 12.10. 2006, 52-56.
 • RICHTER, M. – TŘINÁCTÝ, J. – RABIŠKOVÁ, M. – SÝKORA, T.: Determination of ruminated tablet number using soluble marker. Book of Abstracts of the 57th Annual Meeting of EAAP, Antalya, 2006, p. 154. (MSM2678846201 and GACR 523/02/0164).
 • TŘINÁCTÝ, J. - KŘÍŽOVÁ, L. - HADROVÁ, S. - HANUŠ, O. - JANŠTOVÁ, B. - VORLOVÁ, L. – DRAČKOVÁ, M.: Effect of rumen-protected protein supplemented with three amino acids on milk yield, composition and fatty acids profile in dairy cows. J. Anim. and Feed Sci., 15, 2006, 3-15.
 • TŘINÁCTÝ, J. – RICHTER, M. – DOLEŽAL, P. – CHLÁDEK, G. – SZAKÁCS, J.: Function verification of ruminally protective layer of protein tablets. Book of Abstracts of the 57th Annual Meeting of EAAP, Antalya, 2006, p. 322. (NAZV – 1B44037).
 • TŘINÁCTÝ, J. – RICHTER, M. – HOMOLKA, P.: The effect of addition of methionine and lysine in the form of rumen protected tablets on the milk protein yield in high-producing lactating dairy cows. Book of Abstracts of the 57th Annual Meeting of EAAP, Antalya, 2006, p. 310. (MSM2678846201).
 • ČERNÝ, V. – TŘINÁCTÝ, J. – HAVLÍKOVÁ, Š. – KVASNIČKOVÁ, E. – HADROVÁ, S.: Vliv dotace krmné dávky dojnic chráněnými esenciálními aminokyselinami na technologické vlastnosti mléka. Sborník semináře Mléko a sýry 2007, VŠCHT Praha, 24.-25.1.2007, ISBN 978-80-7080-661-6, s.164-169
 • Hadrová, S. – Hanuš, O. – Křížová, L. – Třináctý, J.: The effect of soya phytoestrogens on daidzein and genistein content in milk of dairy cows. Dublin, October, 2007. (Jen poster).
 • Uvedený příspěvek byl na summitu prezentován jako poster a příslušný full paper (obojí je součástí příloh). Na WDS nejsou vydávány sborníky, ale přednášky i posterová sdělení jsou prezentovány na webových stránkách daného summitu (www.wds2007.com/Abstracts/wds2007.htm). Výše uvedený poster je prezentován v sekci POSTER PRESENTATION – MILK PRODUCTION.
 • Hadrová, S.- Křížová, L.: Vliv krmné dávky na obsah proteinu a tuku v mléce. Dairy cows nutrition and milk quality, Pohořelice, March, 2007, 62-66. (Jen přednáška - sborník)
 • Hadrová, S. - Křížová, L. - Bjelka, M. - Třináctý, J. - Dračková, M.: The effect of administration of soya-protein with Lys, Met, and His in two forms on casein yield and composition and AA profile in milk. J. of Anim. and Feed Sci., 16, 2007, 3-17.
 • Hadrová, S. - Křížová, L. – Hanuš, O. – Schulzová, V.: The effect of soya phytoestrogens on the content of their metabolities in blood plasma of cows. Vitamins 2007, Prague, September 2007, 175-176.
 • Hadrová, S. - Křížová, L. - Hanuš, O. - Třináctý, J.: The effect of soya phytoestrogens on the activity of sex hormones in dairy cows. Dairy cows nutrition and milk quality, Pohořelice, March, 2007, 62-66.
 • Hadrová, S. - Richter, M. - Křížová, L. – Třináctý, J.: Effect of supplemental leucine on pre- and postprandial changes in plasma concentrations of leucine, isoleucine and valine in dairy cows. VII. Kábrtovy dietetické dny, Brno, 2007, May, 247-251.
 • Homolka, P. - Harazim, J. – Třináctý, J.: Nitrogen degradability and intestinal digestibility of rumen undegraded protein in rapeseed, rapeseed meal and extracted rapeseed meal. Czech J. Anim. Sci., 52, 2007, 378–386.
 • Homolka P. – Náměstková, P. – Koukolová, V. – Třináctý, J. – Škeříková, A.: Stanovení degradovatelnosti proteinu a aminokyselin metodou in sacco u pastevního porostu. Konference VII. Kábrtovy dietetické dny, VFU Brno, 2007. 42–46. ISBN 978-80-7305-002-3.
 • Kadlec, R. - Richter, M. - Pozdíšek, J. - Látal, O.: Using dynamic image analysis method for determination of zearalenone influence on rumen protozoa –preliminary results. Dairy cows nutrition and milk quality, Pohořelice, March, 2007, 77-79.
 • Křížová, L. – Richter, M. - Třináctý, J.: Aminokyseliny pro dojnice v laktaci. Zemědělec, 15, 2007 (32), s. 12. (ISSN 1211 – 3816).
 • Křížová, L, - Richter, M. – Třináctý, J. – Šterc, J. – Hadrová, S.: The effect of soya protein supplement enriched with three amino acids on duodenal flow of soluble nitrogen fractions and amino acids in dairy cows. J. of Anim. and Feed Sci., 16, 2007, 345-356.
 • Křížová, L. - Třináctý, J. – Pavlík, A. – Hadrová, S.: The effect of lysine and methionine supplement to corn silage-based diet on milk yield and composition in dairy cows. Proceedings of contributions from internatinal conference „Fattening of beef cattle and new methods of evaluation of ensiled feeds (important factors of beef quality and its processing). Pohořelice, 6. 9. 2007, p. 75-80. (ISBN 978–80-903142-9-0).
 • Richter, M. - Třináctý, J. – Doležal, P.: Nová metoda stanovení živinové hodnoty kukuřičné siláže. Krmivářství, 11, 2007 (6), 42.
 • Richter, M. - Třináctý, J. - Křížová, L. - Zobač, P.: Real consumption of NEL and PDI measured on dairy cows in comparison to requirement values calculated according to INRA. Dairy cows nutrition and milk quality, Pohořelice, March, 2007, 105-108.
 • Richter, M. - Třináctý, J. – Pavlok, S.: Doplněk extrudovaných řepkových pokrutin a extrudované plnotučné sóji laktujícím dojnicím. Pohořelice, September, 2007, 90-93.
 • Schulzová, V. – Lojza, J. – Hajšlová, J. – Třináctý, J.: LC-MS/MS method for determination of phytoestrogens and its metabolities in biological samples. Vitamins 2007, Prague, September 2007, 179-181.
 • Sýkora, T.M. – Rabišková, M. – Třináctý, J. – Vetchý, D. – Häring, A. – Dvořák, P.: Postruminal delivery systems for amino acids proteins in cattle. Acta Vet. Brno, 2007, 76, 547-552.
 • Šimek, M. - Třináctý, J. - Šterc, J. - Hartman, M.: The effect of lysine and methionine supplement on energy intake of lactating dairy cows. Dairy cows nutrition and milk quality, Pohořelice, March, 2007, 114-118.
 • Třináctý, J. – Křížová, L. – Horáková, R.: Trans-fatty acids in bovine milk – survey of problems. Výzkum v chovu skotu, bulletin Výzkumného ústavu pro chov skotu, s.r.o., Rapotín, vol. 180, 2007 (4), 56-60.
 • Třináctý, J. -Richter, M.: Porovnání norem potřeby a skutečného příjmu NEL a PDI u laktujících dojnic v systému používaném v ČR a ve Francii. Dairy cows nutrition and milk quality, Pohořelice, March, 2007, 32-35.
 • Třináctý, J. -Richter, M. – Homolka, P.: Feeding of extruded rape cakes and extruded fullfat soya at dairy cows. Book of Abstracts of the 58th Annual Meeting of EAAP, Dublin, 2007, p. 362. (MSM 2678846201).
 • Třináctý, J. - Richter, M. - Zeman, L.: Nové metody hodnocení siláží. In.: Fattening of beef cattle and new methods of evaluation of the ensiled feeds, Pohořelice, September, 2007, (10), 61-65.
 • Třináctý, J. - Richter, M. - Zeman, L.: Nové metody hodnocení siláží. Náš chov, 67, 2007, 50-52.
 • Třináctý, J. - Richter, M. - Zeman, L. - Doležal, P. - Homolka, P.: Real consumption of NEL and PDI in comparison to calculated values of requirement measured on dairy cows in condition of the Czech Republic. Dairy cows nutrition and milk quality, Pohořelice, March, 2007, 118-121. ISBN 80-903142-8-7.
 • Zatloukalová, L. - Křížová, L. - Richter, M. - Hlaváček, V.: The effect of supplemental leucine on pre-and postprandial changes in plasma concentrations of methionine in dairy cows. Dairy cows nutrition and milk quality, Pohořelice, March, 2007, 135-139. ISBN 80-903142-8-7.
 • Zeman, L. -Doležal, P. -Třináctý, J.: Vývoj hodnocení živin v krmivech. Dairy cows nutrition and milk quality, Pohořelice, March, 2007, 36-39.
 • Hanuš, O., Hadrová, S., Třináctý, J., Špička, J., Jedelská, R., Kopecký, J.: Effect of milk yield and cattle breed on amino acid profile of raw milk. Proteiny 2008 (5), Zlín, 2008, 40-44. (úkol doc. Hanuše)
 • Kadlec, R., Richter, M.: Vliv zearalenonu na činnost bachorové mikroflóry. Výživa dojnic, Pohořelice, červen, 2008, 21-24. (NAZV – QF 3025; ISBN 978-80-87144-02-2)
 • Křížová, L., Třináctý, J., Richter, M., Hadrová, S., Pozdíšek, J.: Effect of ruminally-protected leucine supplement on milk yield and plasma amino acids in dairy cows. Agricultural and Food Science, 17 (4), December 2008, 351-359. (ISSN 1459-6067)
 • Pavlok, S., Křížová, L., Třináctý, J. Truksa, R.: Natural occurence of Fusarium mycotoxins in forage of conventional and Bt corn in two susequent years. 13th International conference. Forage conservation, Nitra. 2008, 148-149. (NAZV 1B53043; ISBN 978-80-888 72-78-8)
 • Richter, M., Třináctý, J.: Hodnocení příjmu sušiny u dojnic. Výživa dojnic, Pohořelice, červen, 2008, 58-61. (MSM 2678846201; ISBN 978-80-87144-02-2)
 • Třináctý, J., Richter, M.: Hodnocení energie a proteinu u dojnic. Výživa dojnic, Pohořelice, červen, 2008, 68-72. (MSM 2678846201; ISBN 978-80-87144-02-2)
 • Třináctý, J., Richter, M., Křížová, L., Hadrová, S., Louda, F.: The effect of feeding extruded rapecake and full-fat soya on the milk iodine content and thyroid hormone status in dairy cows. IDF/INRA 1st International Symposium on Minerals & Dairy Products, Saint Malo, France, 2008, 54. (LA 328, ISBN nemá)
 • Třináctý, J., Truksa, R., Richter, M.: Ještě k pohořelické konferenci. Krmivářství, 12 (5), 2008, 6-7.
 • Veselý, A., Křížová, L., Richter, M., Třináctý, J., Pavlík, A.: Evaluation of extruded rapecake and extruded full-fat soya as dietary components on nutritional and physical properties of bovine milk. Výrobní zemědělská praxe a potravinářské biotechnologické úpravy pro zvýraznění pozitivních zdravotních vlivů mléka a mléčných výrobků. Rapotín. 2008. 68-73. (LA 08040; ISBN 978-80-87144-03-9).
 • Veselý, A., Křížová, L., Třináctý, J., Richter, M., Louda, F.: Effect of ruminally-protected leucine supplement on milk yield and composition in dairy cows. Proteiny 2008 (5), Zlín, 2008, 220-222. (Proj. No. LA 328; ISBN 978-80-7318-706-4).
 • Zatloukalová, L., Třináctý, J., Křížová, L., Ptáčková, M., Děd, J., Soumar, J.: Chov nosorožců v zoo a jejich výživa. Světem zvířat, 2008 (5), 34-39.
 • Hanuš, O., Genčurová, V., Kučera, J., Vyletělová, M., Třináctý, J.: Analyse of relationships between freezing point and selected indicators of uder health state among cow, goat and sheep milk. Acta univ. agric. et silvic. Mendel. Brun., 2009, 62, (5), 103–110. (bez čísla úkolu).
 • Hanuš, O., Genčurová, V., Vyletělová, M., Kučera, J., Třináctý, J.: The effects of milk indicators of sheep mammary gland health state on some milk composition and properties. Folia Veterinaria, 53 (4), 2009: 208-216.
 • Křížová L., Pavlok S., Svobodová J., Richter M., Doležal P.: Evaluation of nutritional quality, mycotoxins content and ensiling process of Bt-maize after artificial inoculation with selected Fusarium strains. Výzkum v chovu skotu 51 (4), 2009, 74 - 80. ISSN 0139-7265. (MSM 2678846201)
 • Křížová, L., Richter, M., Třináctý, J.: Porovnání hodnot pH bachorové tekutiny zjišťované in vivo pomocí prototypu bezdrátové sondy a ex vivo. Výzkum v chovu skotu, 51 (3), 2009, 72-76. ISSN 0139-7265. (MŠMT 2678846201)
 • Křížová, L., Svobodová, J., Pavlok, S., Třináctý, J., Nedělník, J., Kocourek, F.: Effect of Insect-protected maize silage (Bt-MON 810) on feeding value and digestibility of nutrients estimated with wethers. Slovak J. of Anim. Sci., 42, (3), 2009, 125-130. ISSN 1337-9984 (LA 328, 1B53043)
 • Křížová, L., Svobodová, J., Richter, M., Homolka, P., Hadrová, S.: The effect of dietary soybean isoflavones on their concentration and total output in bovine milk. Advances in Animal Biosciences, Proceedings of the British Society of Animal Science (BSAS), March 2009, Southport, England, p. 156. ISBN 978-0-906562-65-9, ISSN 2040-4700. (MŠMT LA 08040)
 • Křížová, L., Třináctý, J., Richter, M.: Užitný vzor (Utility design), Czech Republic 19727. Zařízení pro měření hodnot pH bachorové tekutiny. 15.6.2009. (Device for measurement of ruminal pH)
 • Pavlok, S., Třináctý, J.: Laboratorní technika a metody. Krmivářství, 13 (6), 2009, 25-27.
 • Pavlok, S., Třináctý, J., Richter, M.: Umíme rozbory krmiv jako v Lichtenwalde? Zemědělec, 17, (43), 2009, s. 25. ISSN 1211-3816. (LA 328)
 • Richter, M., Kadlec, R., Třináctý, J., Svobodová J.: Užitný vzor (Utility design), Czech Republic 19728. Zařízení pro měření hodnot redox potenciálu bachorové tekutiny. 15.6.2009. (Device for measurement of ruminal redox potential) (MSM 2678846201)
 • Richter, M., Třináctý, J.: Hodnocení proteinu krmiv pro dojnice dle systému INRA. Metodika pro praxi. 2009 54s. ISBN 978-80-87144-10-7 (MSM 2678846201). Evaluation of protein of feeds for cows according to INRA system.
 • Richter, M., Třináctý, J.: Použití systému NRC (2001) v oblasti hodnocení proteinu krmiv pro dojnice. Metodika pro praxi. 2009, 34s. ISBN 978-80-87144-11-4 (MSM 2678846201) NRC (2001) system using in area of protein evaluation of feeds for cows.
 • Richter, M., Třináctý, J.: Potahovaná tableta pro přežvýkavce. Funkční vzorek, G-R-001/09, 2009. (MSM 2678846201)
 • Richter, M., Třináctý, J., Pavlok, S.: Stanovení neutrálně detergentní vlákniny v rámci systému NRC 2001. Náš chov, 69 (10), 2009, 63-65. 0027–8068 (MŠMT 2678846201)
 • Svobodová J., Richter M., Kadlec R., Křížová L., Třináctý J.: Zařízení pro měření hodnot redox potenciálu bachorové tekutiny. Funkční vzorek, G-R-002/09, 2009. (MSM 2678846201)
 • Svobodová, J., Richter, M., Kadlec, R., Křížová, L., Třináctý, J.: Zařízení pro měření hodnot redox potenciálu bachorové tekutiny. Výzkum v chovu skotu, 51 (3), 2009, 84-86. ISSN 0139-7265. (MSM 2678846201)
 • Svobodová J., Třináctý J.: Setkání expertů na mléko v Berlíně. Zemědělec 17 (51), 2009, str. 25. (ISSN 1211-3816; LA 328)
 • Svobodová, J., Třináctý, J., Křížová, L.: Sójové fytoestrogeny ve výživě dojnic. Náš chov, 69, 2009, (10), 55-56. 0027–8068 (MŠMT2B08073)
 • Třináctý, J., Křížová, L., Richter, M., Černý, V., Říha, J.: Effect of rumen-protected methionine, lysine or both on milk production and plasma amino acids of high-yielding dairy cows. Czech J. Anim. Sci., 54, 2009, 239-248. ISSN 1212–1819 (MSM 2678846201, NAZV 1B44037).
 • Třináctý, J., Křížová, L., Schulzová, V., Hajšlová J., Hanuš, O.: The effect of feeding soybean-derived phytoestrogens on their concentration in plasma and milk of lactating dairy cows. Archives of Anim. Nutr., 63, 2009, 219-229. ISSN 1745–039X (Project No. QF 3025, 2B08073)
 • Třináctý, J., Richter, M.: Užitný vzor (Utility design), Czech Republic 19638. Potahovaná tableta pro přežvýkavce. 18.5.2009. (Coated tablet for ruminants.
 • Třináctý, J., Richter, M., Křížová, L.: Hodnocení energie krmiv pro dojnice dle NRC (2001). Metodika pro praxi. 2009, 42s. ISBN 978-80-87144-12-1 (MSM 2678846201) Evaluation of energy of feeds for cows according to NRC (2001).
 • Třináctý J., Svobodová J., Křížová L., Vespalcová M. 2009: Concentration and Output of Isoflavones and their Metabolites in Milk as Affected by Inclusion of Extruded Full-fat Soya into the Diet of Lactating Dairy Cows, poster, IDF World Dairy Summit, 20. – 24. září, Berlín. (bez ISBN) – jen poster.
 • Veselý, A., Křížová, L., Třináctý, J., Hadrová, S., Navrátilová, M., Herzig, I., Fišera, M.: Changes in fatty acids profile and iodine content in milk as influenced by the inclusion of extruded rapeseed cake in the diet of dairy cows. Czech J. Anim. Sci., 54, 2009, 201-209. ISSN 1212–1819 (MSM 2678846201, 1G46086).
 • Zeman, L., Doležal, P., Balabánková, M., Třináctý, J.: Minerální výživa dojnic a potřeba na den. Krmivářství 13, (1), 2009, 14-16. (bez čísla)
 • Hanuš, O., Frelich, J., Tomáška, M., Vyletělová, M., Genčurová, V., Kučera, J., Třináctý, J.: The analysis of relationships between chemical composition, physical, technological and health indicators and freezing point in raw cow milk. Czech J. Anim. Sci., 55, 2010 (1): 11–29. ISSN 1212–1819 (MSM 2678846201 and MSM 6007665806).
 • Křížová, L., Richter, M.: Cestovní zpráva z výroční konference BSAS, Belfast, 12.-14. dubna 2010. Výzkum v chovu skotu, 52, 2010, 95. ISSN 0139-7265 (LA 08040)
 • Křížová, L., Richter, M.: Ohlédnutí za konferencí BSAS 2010. Náš chov, 70, (9), 2010, 7-9. ISSN 0027–8068 (LA08040).
 • Křížová, L., Richter, M., Kocourek, F., Nedělník, J., Doležal, P.: The effect of artificial inoculation with selected fusarium strains on nutritional quality and ensiling process of bt maize (Vvliv umělé inokulace vybranými kmeny fusárií na nutriční hodnotu a průběh silážování Bt kukuřice). Journal Central European Agriculture, 11 (3), 2010: 279-284.
 • Křížová, L., Richter, M., Svobodová, J., Třináctý, J.: Zařízení pro měření hodnot pH bachorové tekutiny. Funkční vzorek. 2010. Identifikační kód G-R-002/10. (MSM 2678846201)
 • Křížová, L., Třináctý, J., Svobodová, J., Richter, M., Černý, V., Jarošová, A.: Effect of supplemental rumen-protected lysine, methionine or both added to diet of lactating dairy cows on milk fatty acids profile. Acta univ. agric. et silvic. Mendel. Brun. (Brno), 58, 2010, 87-94. ISSN 1211–8516 (MSM 2678846201, LA 08040)
 • Křížová, L., Watzková, J., Třináctý, J., Richter, M.: Pijeme dostatečné množství mléka? Zemědělec, 18, (37), 2010, str. 26. ISSN 1211-3816 (MSM2678846201)
 • Pavlok, S., Třináctý, J., Veselý, A., Richter, M.: Kruhový test v pěti laboratořích. Zemědělec, 18, 2010, (12), 34. ISSN 1211-3816 (INGO, LA 328, MSM 2678846201)
 • Richter M., Křížová L., Třináctý J.: The effect of individuality of animal on diurnal pattern of pH and redox potential in the rumen of dry cows. Czech J. Anim. Sci., 55, 2010 (10): 401-407. ISSN 1212–1819 (MSM 2678846201).
 • Richter, M., Svobodová, J., Křížová, L., Třináctý, J., Homolka, P.: Effect of duodenal infusions of leucine on milk yield and plasma amino acids in dairy cows. Czech J. Anim. Sci., 55, 2010 (9): 351–358. ISSN 1212–1819 (NAZV 1B44037 a MSM 2678846201)
 • Richter, M., Třináctý, J.: The effect of ruminal pH on degradability of tablets of protected amino acids. Výzkum v chovu skotu, 52 (1), 2010, 73-78. ISSN 0139-7265. (MSM 2678846201, NAZV 1B44037)
 • Richter, M., Třináctý, J.: Jak funguje francouzský systém hodnocení krmiv podle INRA. Krmivářství 14, (6), 2010, 32. ISSN 1211–9992 (MSM 2678846201)
 • Richter, M., Třináctý, J.: Hodnocení proteinu krmiv dle NRC 2001 u mléčných plemen dojnic. Výzkum v chovu skotu, Speciální číslo. 52, 2010, 27-32. ISSN 0139-7265. (MSM 2678846201)
 • Richter, M., Třináctý, J.: Hodnocení stravitelnosti škrobu a obsahu energie kukuřičné siláže. Výživa dojnic: výběr hybridů, výroba a hodnocení kukuřičných siláží, Pohořelice, 4.11.2010, 60-63. (bez ISBN)
 • Richter, M., Třináctý, J., Křížová, L.: Nejnovější verze hodnocení krmiva. Zemědělec, 18, 2010, (45), 16. ISSN 1211-3816 (MSM 2678846201)
 • Richter, M., Třináctý, J., Křížová, L.: Hodnocení energie, plnivosti a hodnota DINAG u krmiv pro dojnice dle INRA. Metodika pro praxi. 2010, 40s. (MSM 2678846201) (Evaluation of energy, fulfill and DINAG value at feeds for cows according to INRA.)
 • Richter, M., Třináctý, J., Křížová, L.: Comparison of actual and predicted amino acid contents in the duodenal digesta of dairy cows. Acta univ. agric. et silvic. Mendel. Brun., 58, 2010: 313-320. ISSN 1211–8516
 • Třináctý, J., Křížová, L., Svobodová, J., Richter, M.: The effect of feeding live yeast cultures on ruminal pH continuously measured by a new wireless device in dry cows. International scientific conference probiotics and prebiotics. Košice, 15-17. červen, 2010, 182-183. ISBN 978-80-970168-4-5. (LA 328).
 • Třináctý, J., Pechová, A., Richter, M., Veselý, A.: Wplyw zywienia na zdrowie krów mlecznych w Republice Czeskiej. Wplyw zywienia na rozród krów, Polanica Zdrój, 25-26. června, 2010. str. 43-48. (MSM 2678846201) (bez ISBN)
 • Třináctý, J., Richter, M.: Kapsle pro stanovení stravitelnosti živin u dojnic. Funkční vzorek. 2010. Identifikační kód G-R-001/10. (MSM 2678846201)
 • Třináctý, J., Richter, M.: Hodnocení krmiv s využitím INRA (2007) a NRC (2001). Výzkum v chovu skotu. Speciální číslo, 52, 2010, 33-36. ISSN 0139-7265. (MSM 2678846201) – (Internacional)
 • Třináctý, J., Richter, M.: Hodnocení obsahu energie a stravitelnost vlákniny hybridů kukuřice. Výživa dojnic: výběr hybridů, výroba a hodnocení kukuřičných siláží, Pohořelice, 4.11.2010, 60-63. (bez ISBN)
 • Třináctý, J., Richter, M., Křížová, L.: Jak hodnotit krmiva pro dojnice? Zemědělec, 18, 2010, (44), 24. ISSN 1211-3816. (MSM 2678846201)
 • Třináctý, J., Richter, M., Křížová, L.: Hodnocení kukuřičné siláže pro dojnice dle systému MILK 2006. Metodika pro praxi. 2010, 36s. (Evaluation of maize silage for cows according to system MILK 2006). (MSM 2678846201)
 • Třináctý, J., Richter, M., Křížová, L., Hanuš, O., Kopunecz, P.: Obsah mléčných složek jako ukazatel kvality výživy dojnic. Krmivářství 14, (6), 2010, 36-38. ISSN 1212-9992. (MSM 2678846201)
 • Třináctý, J., Watzková, J.: Cestovní zpráva z mezinárodní konference: “International Scientific Conference Probiotics and Prebiotics – IPC2010”. Výzkum v chovu skotu, 52, 2010, 92. ISSN 0139–7265. (LA 328)
 • Watzková, J., Říha, J., Křížová, L., Třináctý, J.: Průzkum spotřebitelských postojů k mléku a mléčným výrobkům. Mlékařské listy. 121/2010. 12-18. ISSN 1212-950X
 • Watzková, J., Třináctý, J.: Problematika probiotik a prebiotik na mezinárodní konferenci. Náš chov, 70, (9), 2010, 5-6. ISSN 0027–8068. (LA328 a MSM267884620)
 • Hanuš, O., Kučera, J., Yong, T., Chládek, G., Holásek, R., Třináctý, J., Genčurová, V., Sojková, K.: Effect of sires on wide scale of milk indicators in first calving Czech Fleckvieh cows. Archiv Tierzucht, 54, (1), 2011, 36-50.
 • Křížová, L., Richter, M., Třináctý, J., Říha, J., Kumprechtová, D.: The effect of feeding live yeast cultures on ruminal pH and redox potential in dry cows as continuously measured by a new wireless device. Czech J. Anim. Sci., 56, 2011: 37-45.
 • Křížová, L., Třináctý, J., Hajšlová, J., Havlíková, Š.: The effect of technological processing on the content of isoflavones in bovine milk and dairy products. In: Tzi-Bun Ng: Soybean - Applications and Technology. InTech, 2011, 402s. (ISBN 978-953-307-207-4)
 • Křížová, L., Veselý, A., Třináctý, J., Schulzová, V., Hurajová, A., Hajšlová, J., Kvasničková, E., Havlíková, Š.: Changes in isofl avones concentrations in cheese during processing and ripening. Acta univ. agric. et silvic. Mendel. Brun., 2011, 59: 153–162
 • Křížová, L., Watzková, J., Třináctý, J., Richter, M., Buchta, M.: Rumen degradability and whole tract digestibility of flavonolignans from milk thistle (Silybum marianum) fruit expeller in dairy cows. Czech J. Anim. Sci., 56, 2011: 269–278.
 • Richter, M., Třináctý, J., Říha, J., Hegedüšová, Z., Pozdíšek, J.: Zařízení pro kontinuální měření koncentrace amonných iontů v bachoru přežvýkavců. 17. 1. 2011, UV 21641.
 • Třináctý, J.: Hodnocení kvality víceletých pícnin pro dojnice. Metodika pro praxi. 2011, 28s. ISBN: 978-80-86908-28-1
 • Třináctý, J., Richter, M., Křížová, L., Veselý, A.: Systém MILK 2006 a užitná hodnota kukuřičných hybridů. Krmivářství 15, (1), 2011, 32-33. ISSN 1212-9992. (MSM 2678846201)
 • Hadrová, S., Křížová, L., Richter, M., Třináctý, J., Dračková, M.: The effect of duodenal infusion of histidine on milk yield, milk composition, and plasma amino acids in dairy cows. J. of Anim. and Feed Sci., 21, 2012, 555–565.
 • Richter, M., Třináctý, J., Říha, J., Hegedüšová, Z., Pozdíšek, J.: Zařízení pro kontinuální měření koncentrace amonných iontů v bachoru přežvýkavců. 8. 8. 2012. Patent 303449.
 • Třináctý, J., Bielko, E., Kiácová, N.: Hodnocení kukuřičných hybridů v praktických podmínkách roku 2011. Krmivářství, 16 (4), 2012, 31-32.
 • Třináctý, J., Crhová, K., Kiácová, N.: DUO CS systém – nová technika výroby kukuřičných siláží. Náš chov, 72 (3), 2012, 55-56.
 • Třináctý, J., Gazdík, Z., Andert, D.: Kukuřičná siláž jako surovina pro bioplynové stanice. Úroda, 60 (11), 2012, 22-23.
 • Třináctý, J., Matoušková, H., Šišperová, E.: Výběr vhodných silážních hybridů kukuřice. Úroda, 60 (2), 2012, 20-21.
 • Třináctý, J., Matoušková, H., Vychodilová, D.: Výběr vhodných hybridů kukuřice podle čísla FAO. Krmivářství, 16 (1), 2012, 27-30.
 • Třináctý, J., Matoušková, H., Vychodilová, D.: Výběr hybridů kukuřice podle FAO. Zemědělec, 20 (2), 2012, 24.
 • Třináctý, J., Ondráček, J., Šlosárková, S., Fleischer, P.: Antioxidative activity in lactating dairy cows before and after the supplementation with feed additive AV3. Folia Veterinaria, 56, (4) 2012, 48-54.
 • Třináctý, J., Šišperová, E., Vorlíčková, M.: Vyhodnocení kukuřičných hybridů užitím systému MILK 2006 v praktických podmínkách r. 2011. Úroda, 60 (10), 2012, 14-16.
 • Lang, J., Jambor, V., Vosynková, B., Nedělník, J., Loučka, R., Třináctý, J., Kučera, J., Tyrolová, Y.: Hodnocení výnosů a kvality silážních hybridů kukuřice. Zpravodaj Svazu chovatelů českého strakatého skotu 2013(1), 10-13. ISSN: 1214-8016
 • Loučka, R., Jambor, V., Kučera, J., Lang, J., Nedělník, J., Třináctý, J., Tyrolová, Y.: Hodnocení kvality silážních hybridů novým systémem. Náš chov, 73 (11), 2013, 64-68. ISSN: 0027-8068.
 • Loučka, R., Jambor, V., Kučera, J., Lang, J., Nedělník, J., Třináctý, J., Tyrolová, Y.: The evaluation of quality of silage hybrids by new national system. 2013, In 15th International Conference Forage Conservation, Nový Smokovec, 24.-26.9.2013, APRC Nitra Lužianky, 69-70. ISBN 978-80-89418-29-9
 • Nedělník, J., Lang, J., Jambor, V., Vosynková, B., Loučka, R., Třináctý, J., Kučera, J., Tyrolová, Y.: Výnosy a kvalita silážní kukuřice v nezávislém hodnocení. Úroda, 61 (6), 2013, 14-16. ISSN: 0139-6013.
 • Richter, M., Třináctý, J., Křížová, L.: Systém hodnocení krmiv dle INRA (2007) a analýzy krmiv (63-78). In: Hodnocení krmiv pro dojnice. AgroDigest, Pohořelice, 2013, 592 s. ISBN: 978-80-260-2514-6
 • Třináctý, J. (editor).: Hodnocení krmiv pro dojnice. AgroDigest, Pohořelice, 2013, 592 s. ISBN: 978-80-260-2514-6
 • Třináctý, J., Kiácová, N., Crhová, K., Richter, M., Hadrová, S.: Tepelné úpravy jadrných krmiv (436-452). In: Hodnocení krmiv pro dojnice. AgroDigest, Pohořelice, 2013, 592 s. ISBN: 978-80-260-2514-6
 • Třináctý, J., Kopunecz, P., Klimeš, M.: Hodnocení anaerobního procesu v bioplynových stanicích. Krmivářství, 17 (4), 2013, 26-27.
 • Třináctý, J., Nedělník, J., Lang, J., Loučka, R., Kučera, J., Jambor, V.: Kvalita škrobu kukuřičných hybridů ve výživě dojnic. Úroda, 61 (12), 2013, vědecká příloha, 114-119. ISSN 0139-6013
 • Třináctý, J., Richter, M., Andert, D., Dvořáček, J., Gazdík, Z.: Hodnocení surovin a procesu výroby bioplynu (498-518). In: Hodnocení krmiv pro dojnice. AgroDigest, Pohořelice, 2013, 592 s. ISBN: 978-80-260-2514-6
 • Třináctý, J., Richter, M., Křížová, L.: Systém hodnocení krmiv dle NRC (2001) a analýzy krmiv (28-62). In: Hodnocení krmiv pro dojnice. AgroDigest, Pohořelice, 2013, 592 s. ISBN: 978-80-260-2514-6)
 • Třináctý, J., Richter, M., Matoušková, H.: Hodnocení kukuřičných hybridů dle MILK 2006, DINAG, ELOS a IVDOM (178-220). In: Hodnocení krmiv pro dojnice. AgroDigest, Pohořelice, 2013, 592 s. ISBN: 978-80-260-2514-6)
 • Třináctý, J., Richter, M., Veselý, P., Rajčáková, L.: Hodnocení víceletých pícnin. In: Hodnocení krmiv pro dojnice. AgroDigest, Pohořelice, 2013, 592 s. ISBN: 978-80-260-2514-6)
 • Třináctý, J., Vorlíčková, M., Hlávková, M.: Stay green hybridy a jejich vliv na stravitelnost vlákniny kukuřičných hybridů. Krmivářství, 17 (1), 2013, 42-43.
 • Lang, J., Loučka, R., Nedělník, J., Jambor, V., Tyrolová, Y., Vosynková, B., Třináctý, J. Kučera, J.: Hodnocení výnosů a kvality silážních hybridů kukuřice. Zpravodaj Svazu chovatelů českého strakatého skotu. 2014. (č.2), 23-25. ISSN: 1214-8016.
 • Lang, J., Loučka, R., Nedělník, J., Jambor, V., Tyrolová, Y., Vosynková, B., Třináctý, J. Kučera, J.: Hodnocení výnosů a kvality silážních hybridů kukuřice. Úroda, 62 (7), 2014. 24-26. ISSN: 0139-6013
 • Lang, J., Nedělník, J., Jambor, V., Loučka, R., Třináctý, J., Kučera, J., Tyrolová, Y.: Yields and quality of silage maize hybrids grown under different climatic conditions. 16th International Symposium Forage Conservation. Brno, 2014. 129-131s. ISBN 978-80-7375-975-9
 • Lang, J., Nedělník, J., Jambor, V., Tyrolová, Y., Loučka, R., Třináctý, J., Kučera, J.: Jaké jsou rozdíly mezi zrnovými a silážními hybridy kukuřic? Úroda, 62 (12), 2014, vědecká příloha, s. 367-370. ISSN 0139-6013.
 • Loučka, R., Jambor, V., Kučera, J., Lang, J., Nedělník, J., Třináctý, J., Tyrolová, Y.: Vliv čísla ranosti hybridu kukuřice na nutriční ukazatele. Krmivářství, 18 (3), 2014, 21-24.
 • Loučka, R., Jambor, V., Kučera, J., Lang, J., Nedělník, J., Třináctý, J., Tyrolová, Y.: The nutritive quality of maize hybrids in experiments at Troubsko a Uhříněves. 16th International Symposium Forage Conservation. Brno, 2014. 83-84s. ISBN 978-80-7375-975-9
 • Loučka, R., Lang, J., Jambor, V., Nedělník, J., Třináctý, J., Tyrolová, Y., Kučera, J.: Verifikovaný metodický postup získávání a zpracování hodnot v národním systému hodnocení silážních hybridů kukuřice. Certifikovaná metodika, Troubsko 24/2014. ISBN 978-80-905080-9-5.
 • Nedělník, J., Lang, J., Třináctý, J., Jambor, V., Loučka, R., Tyrolová, Y., Kučera, J: Hybridy kukuřice a kvalita siláže. Agromanuál 11-12/2014, s. 45-52.
 • Třináctý, J., Zemanová, V.: Hodnocení kvality kukuřičných hybridů a jejich vliv na produkci mléka. Krmivářství, 18 (1), 2014, 29-32.
 • Bagi Z., Třináctý J., Kovács K.L.: Potenciál produkce bioplynu kukuřičných hybridů. Pohořelice, 2015, 124-134. ISBN 978-80-260-9085-4
 • Křížová L., Třináctý J., Richter M.: Zařízení pro měření hodnot pH bachorové tekutiny. 8. 4. 2015. Patent 305 148. (Device for measurement of ruminal pH)
 • Lang, J., Loučka, R., Jambor, V., Nedělník, J., Tyrolová, Y., Třináctý, J., Kučera, J.: Národní systém testace hybridů kukuřice. Ověřená technologie: Zemědělský výzkum, s.r.o., 2015. ZV312/2016
 • Lang J., Nedělník J., Třináctý J., Jambor V., Loučka R., Tyrolová Y., Kučera J.: Hodnocení kukuřičných hybridů jednotným systémem. Úroda, 63 (12), 2015, 48-50.
 • Loučka R., Jambor V., Kučera J., Lang J., Nedělník J., Třináctý J., Tyrolová Y.: Odhad produkce mléka z hybridů kukuřice. Náš chov, 75 (3), 2015, 62-65. ISSN: 0027-8068.
 • Loučka R., Lang J., Jambor V., Tyrolová Y., Nedělník J., Třináctý J., Kučera J.: Kritéria pro výběr hybridů kukuřice na siláž. Metodika pro praxi 29/15. 2015, 64 s. ISBN: 978-80-88000-05-1
 • Loučka R., Nedělník J., Lang J., Jambor V., Třináctý J., Tyrolová Y.: Evaluation of maize hybrids types harvested at the similar stage of maturity. Plant, Soil and Environment, 61 (12), 2015, 560-565.
 • Loučka R., Nedělník J., Lang J., Jambor V., Třináctý J., Tyrolová Y., Kučera J.: Systém hodnocení hybridů kukuřice (Zea mays L.) pro potřeby praxe. Úroda 63 (12), vědecká příloha, s. 105-111. ISSN 0139-6013
 • Loučka R., Nedělník J., Lang J., Jambor V., Třináctý J., Tyrolová Y., Kučera J.: Korelační koeficienty mezi nutričními ukazateli hybridů kukuřice pěstovaných tři roky ve dvou lokalitách. Úroda 63 (12), vědecká příloha, s. 367-369. ISSN 0139-6013
 • Loučka R., Nedělník J., Lang J., Jambor V., Třináctý J., Tyrolová Y., Kučera J.: Hodnocení hybridů kukuřice podle potenciální mléčné užitkovosti. Úroda 63 (12), vědecká příloha, s. 371-374. ISSN 0139-6013
 • Loučka R., Tyrolová Y., Jambor V., Lang J., Nedělník J., Třináctý J., Kučera J.: Hodnocení skupin hybridů kukuřice podle milk 2006. XI. Kábrtovi dietetické dny, Brno, 2015, 90-95.
 • Pivodová L., Třináctý J., Tománková Z., Fukačová L., Tihlařík P., Richter M.: Vliv stravitelnosti NDF kukuřice celé rostliny na produkci mléka. In: Hodnocení kukuřičných hybridů pro produkci bioplynu a mléka. Pohořelice, 2015, 144-146. ISBN 978-80-260-9085-4 (Dedikace - RO1215 from 26th February 2015).
 • Richter M., Kadlec R., Třináctý J., Svobodová J.: Zařízení pro měření hodnot redox potenciálu bachorové tekutiny. 8. 4. 2015. Patent 305 149. (Device for measurement of ruminal redox potential)
 • Třináctý J., Doležal P.: Využití extrudovaných krmiv ve výživě přežvýkavců. Tepelně a mechanicky upravená krmiva ve výživě hospodářských zvířat. Česká Skalice, 2015, 25-43. ISBN 978-80-260-8578-2
 • Třináctý J., Doležal P., Zeman L.: Sklizeň kukuřice v období sucha. Zemědělec, 23 (35), 2015, 52.
 • Třináctý J., Doležal P., Zeman L.: Doporučení sklizně silážní kukuřice v období sucha. Krmivářství, 19 (5), 2015, 31-32.
 • Třináctý, J., Lang, D., Pivodová, L.: Chráněná močovina ve výživě dojnic. Krmivářství, 19 (2), 2015, 27-30.
 • Třináctý J., Lang D., Zemanová V., Richter M., Hadrová S.: Ukazatele kvality hybridů kukuřice pro produkci bioplynu a mléka. In: Hodnocení kukuřičných hybridů pro produkci bioplynu a mléka. Pohořelice, 2015, 61-84, ISBN 978-80-260-9085-4
 • Třináctý J., Nedělník J., Lang J., Loučka R., Tyrolová Y., Kučera J.: Faktory ovlivňující stravitelnost škrobu kukuřičné siláže. Úroda 63 (12), 2015, vědecká příloha, s. 119-123. ISSN 0139-6013
 • Třináctý J., Richter M.: Podíl jednotlivých živin na energetické hodnotě kukuřičné siláže. Náš chov, 75 (11), 2015, 60-63. ISSN: 0027-8068.
 • Ježková A.: Extruzí ke kvalitě krmiv. Zemědělec, 24, (19), 2016, 36.
 • Richter M., Doležal P., Třináctý J., Štůrala L.: Nová technologie sklizně silážní kukuřice a její účinnost. Náš chov, 76 (9), 2016, 82-84. ISSN: 0027-8068
 • Richter M., Třináctý J., Lád F., Zábranský L.: Hodnocení krmiv na bázi řepky a sóji ve výživě dojnic. Náš chov, 76 (11), 2016, 55-56. ISSN: 0027-8068.
 • Třináctý J., Nedělník J., Lang J., Loučka R., Kučera J.: Effect of maize kernel endosperm type and maturity stage on ruminal in situ degradability and post-ruminal in vitro dry matter and starch digestibility. Czech J. Anim. Sci., 61, 2016: 351-359.
 • Třináctý J., Nedělník J., Richter M.: Hodnocení krmiv na bázi řepky a jejich zařazení do krmných dávek pro dojnice. Metodika pro praxi 37/16, 64 s. ISBN: 978-80-88000-14-3
 • Třináctý J., Richter M.: Využití extrudovaných krmiv ve výživě zvířat. Krmivářství, 20 (2), 2016, 34-35.
 • Třináctý J., Richter M., Doležal P.: Shredlage – ověření nové sklizňové technologie. Náš chov, 76 (9), 2016, 84-88. ISSN: 0027-8068.
 • Třináctý J., Richter M., Křížová L.: Comparison of maize silage-based diets for dairy cows containing extruded rapeseed cake or extruded full-fat soybean as major protein sources. Acta univ. agric. et silvic. Mendel. Brun. (Brno), 64, 2016: 901-909.
 • Třináctý J., Richter M., Vejražka K.: Moderní postupy hodnocení kvality pícnin. Úroda, 64 (12), 2016, vědecká příloha, 111-116. ISSN 0139-6013
 • Pelikán J., Knotová D., Richter M., Třináctý J., Skládanka J.: Vliv stárnutí porostu vojtěšky na obsah proteinových frakcí. Úroda 12 (LXV), vědecká příloha časopisu, s. 465 – 468, ISSN 0139-6013
 • Richter M., Třináctý J., Doležal P.: Hodnocení struktury krmné dávky dojnic (49-52). In: Cornellský systém ve výživě dojnic a hodnocení kukuřičných hybridů. AgroDigest, Pohořelice, 2017, 111s. ISBN: 978-80-270-2269-4
 • Richter M., Třináctý J., Mudřík Z.: Analýzy krmiv v cornellském systému (7-13). In: Cornellský systém ve výživě dojnic a hodnocení kukuřičných hybridů. AgroDigest, Pohořelice, 2017, 111s. ISBN: 978-80-270-2269-4
 • Richter M., Třináctý J., Vejražka K.: Sacharidové frakce a dynamika jejich trávení v cornellském systému (39-47). In: Cornellský systém ve výživě dojnic a hodnocení kukuřičných hybridů. AgroDigest, Pohořelice, 2017, 111s. ISBN: 978-80-270-2269-4
 • Třináctý J., Richter M.: Budoucnost hodnocení kukuřice na siláž (59-68). In: Cornellský systém ve výživě dojnic a hodnocení kukuřičných hybridů. AgroDigest, Pohořelice, 2017, 111s. ISBN: 978-80-270-2269-4
 • Třináctý J., Richter M., Doležal P.: Hodnocení struktury krmné dávky. Zemědělec, 25, (34), 2017, 56.
 • Třináctý J., Richter M., Doležal P.: Použití Pensylvánských sít pro hodnocení struktury krmné dávky dojnic. Krmivářství, 21 (5), 2017, 35-36. ISSN: 1212-9992 MK ČR E 7525.
 • Třináctý J., Richter M., Doležal P., Zeman L., Lád F., Mudřík Z.: Cornellský systém ve výživě dojnic a hodnocení kukuřičných hybridů. AgroDigest, 2017, 111s. ISBN: 978-80-270-2269-4
 • Třináctý J., Richter M., Lád F., Křížová L.: Metody in vitro v cornellském systému (15-17). In: Cornellský systém ve výživě dojnic a hodnocení kukuřičných hybridů. AgroDigest, Pohořelice, 2017, 111s. ISBN: 978-80-270-2269-4
 • Třináctý J., Richter M., Pelikán J., Skládanka J.: Proteinové frakce a dynamika jejich trávení v cornellském systému (19-30). In: Cornellský systém ve výživě dojnic a hodnocení kukuřičných hybridů. AgroDigest, Pohořelice, 2017, 111s. ISBN: 978-80-270-2269-4
 • Třináctý J., Richter M., Knotová D., Pelikán J., Skládanka J.: Zjednodušené značení proteinových frakcí. Krmivářství, 22 (1), 2018, 32-33. ISSN: 1212-9992 MK ČR E 7525.
 • Richter M., Třináctý J., Doležal P., Mrkvicová E., Szwedziak K.: Sacharidové frakce a hodnocení čiroku jako objemného krmiva. Krmivářství, 22 (1), 2018, 34-36. ISSN: 1212-9992 MK ČR E 7525.
Barevné značení:
Patent
(Invention)
Užitný vzor, funkční vzorek
(Utility model, functional sample)
Články v impaktovaných časopisech
(Publications in impact journals)
Kniha
(Book)
Metodika pro praxi
(Methodology for practic)