Produkty a služby

Analýzy

I. Základní analýzy pro rozbor krmiv

(v závorkách jsou uvedeny odkazy na podrobné postupy stanovení – publikace Třináctý a kol., 2013)

Stanovení sušiny

Při klasickém stanovení vzorek po předsušení a pomletí sušíme při teplotě 105 °C. Kromě toho stanovujeme také tzv. rychlosušinu, tedy rychlé stanovení sušiny při 135 °C po dobu 4 h. (str. 31, kap. 4, oddíl 2.1)

Stanovení popelovin

Vzorek se spaluje v muflové peci do konstantní hmotnosti. (str. 33, kap. 4, oddíl 2.2)

Stanovení dusíkatých látek – dle Kjeldahla

Vzorek je mineralizován v ky selém prostředí a po destilaci a jímání par amoniaku do kyseliny se obsah dusíkatých látek stanoví titračně. Používáme systém Kjeltec firmy FOSS. (str. 33, kap. 4, oddíl 2.3)

Stanovení tuku

Ke stanovení obsahu tuku je používán přístroj Soxtec firmy FOSS. Tuk je ze vzorku vyextrahován pomocí rozpouštědla, po jehož vypaření se obsah tuku stanoví gravimetricky. (str. 33, kap. 4, oddíl 2.4)

Stanovení vlákniny – hrubá vláknina

Stanovení vlákniny probíhá na přístrojích Fibertec firmy FOSS ve skleněných kelímcích s fritou. Obsah hrubé vlákniny je stanoven vážkově jako zbytek po hydrolýze kyselinou a zásadou v kombinaci s varem a po korekci na obsah popelovin. (str. 38, kap. 4, oddíl 2.7)

Stanovení vlákniny – NDF a ADF

Obsah neutrálně detergentní vlákniny (NDF) se určuje jako zbytek po působení neutrálně detergentního činidla v kombinaci s varem. Acidodetergentní vláknina (ADF) se stanovuje jako zbytek po působení acidodetergentního činidla v kombinaci s varem. (str. 35, kap. 4, oddíl 2.5, str. 37, kap. 4, oddíl 2.6)

Stanovení ADL

Acidodetergentní lignin ve vzorku stanovíme vážkově jako zbytek po působení kyseliny sírové ve studené jednotce Fibertec firmy FOSS. (str. 38, kap. 4, oddíl 2.7)

Stanovení škrobů polarimetricky

Vzorek je zalit roztokem kyseilny chlorovodíkové a vystaven varu. Následně je změřena optická otáčivost roztoku a z úhlu otáčení je po přepočtu určen obsah škrobu ve vzorku. (str. 41, kap. 4, oddíl 2.11.1)

Stanovení stravitelnosti NDF in vitro

Po inkubaci vzorku v roztoku bachorové tekutiny je stanovena NDF a stravitelnost je určena jako úbytek NDF proti obsahu v původním, neinkubovaném vzorku. (str. 39-41, kap. 4, oddíly 2.10.3 a 2.10.6)

Stanovení stravitelnosti organické hmoty dle Aufrére

Vzorek je umístěn do kelímku s fritou a po určitou dobu postupně inkubován v roztocích celulázy a pepsinu. Stravitelnost je stanovena jako hmotnostní úbytek sušiny vzorku a následně je provedena korekce na organickou hmotu. (str. 68, kap. 5, oddíl 2.5)

II. Hodnocení siláží

Organický rozbor

Je založen na výše zmíněných základních analýzách

Hodnocení fermentačních produktů

Provádíme měření pH, stanovení kyselosti vodního výluhu (titračně), formolovou titraci, stupeň proteolýzy, obsah amoniaku, stanovení obsahu TMK, alkoholů aobsahu kyseliny mléčné. (str. 49, kap. 4, oddíly 2.16.2, 2.16.3 a 2.16.4)

Možnost přípravy mikrosiláží (tubusy)

V případě zájmu je vyrobena siláž z testované hmoty, hmotnost potřebného  materiálu je asi 5 až 10 kg.

Hodnocení kukuřičných hybridů

Zahrnuje kompletní organický rozbor včetně stanovení stravitelnosti NDF a výpočet dle Milk 2006.

III. Výpočet krmných dávek dle Cornellského systému