Dovolujeme si Vás pozvat na tradiční mezinárodní konferenci pořádanou v hotelu „Avanti“ v Brně, jejímž cílem je prezentace nejnovějších výsledků aplikovaného výzkumu v oblasti pěstování, šlechtění, ochrany rostlin a zpracování vybraných produktů s ohledem na současné ekologické a ekonomické požadavky Konference je určena vědeckým a odborným pracovníkům, šlechtitelům a zemědělským poradcům i široké zemědělské veřejnosti.

Organizační výbor: Vědecký výbor:

 • Ing. Barbora Badalíková – předseda RNDr. Jan Nedělník, Ph.D. – předseda
 • Ing. Jaroslava Novotná, Ph.D. Ing. Barbora Badalíková
 • Ing. Pavel Kolařík doc. Ing. Bohumír Cagaš, CSc.
 • Ing. Jaroslav Lang, Ph.D. Ing. Jaroslav Čepl, CSc.
 • Ing. Karel Vejražka, Ph.D RNDr. Jan Hofbauer, CSc.
 • Mgr. Tomáš Vymyslický Ing. Pavel Kolařík
 • Ing. Prokop Šmirous, Ph.D.
 • Ing. Slavoj Palík, CSc.
 • Ing. Jan Pelikán, CSc
 • Ing. Karel Vejražka, Ph.D.
 • Mgr. Tomáš Vymyslický

Adresa organizačního výboru:

 • Ing. Barbora Badalíková
 • Výzkumný ústav pícninářský, spol. s r.o.
 • Zahradní 1, 664 41 Troubsko, ČR
 • e-mail: [email protected]
 • tel.: +420 547 138 821
 • fax: +420 547 138 800
 • Cirkulář je také k dispozici na internetových stránkách www.vupt.cz/aktualní-poznatky

Tematické okruhy:

 1. Šlechtění rostlin

 2. Rostlinolékařství

 3. Technologie pěstování plodin a ekologie

 4. Kvalita a zpracování produktů

Program konference

Úterý 15. listopadu

8:00 – 9:30 Registrace

9:30 Zahájení konference

Úvodní slovo: RNDr. Jan Nedělník, Ph.D. (Výzkumný ústav pícninářský, s.r.o. Troubsko)

Zástupce MZe ČR

Zástupce AK ČR

___________________________________________________________________ Sekce č. 1: „Šlechtění“

10:00 Úvodní referát: Zlatý věk genových bank – aneb jak v genomické éře využít genetickou diverzitu

Dr. Petr Smýkal (Univerzita Palackého v Olomouci))

10:30 Spontánní hybridizace planých a kulturních rostlin v Argentině – Holubec V., Vymyslický T., Cantamutto, Poverene

10:50 Stavba klasu pšenice z pohledu semenářského – Pazderů K., Werschallová M.

11:10 Možnosti využití gelové proteomiky ke zlepšení odolnosti obilnin (pšenice, ječmen) vůči stresu – Kosová K. a kol.

11:30 Charakterizace introgresních linií nesoucí segmenty planého hrachu (P. fulvum) na genetickém pozadí hrachu kulturního (P. sativum) – Zablatzká L., Smýkal P.

11:50 Ověření spolehlivosti molekulárních selekčních markerů pro identifikaci obnovitelů fertility u CMS systému Shaan 2A – Čurn V., Jelínková I., Jozová E., Havlíčková L.

12:20 – 13:20 Přestávka na oběd

13:20 bioWES – platforma pro správu experimentálních dat a metadat (dataPartner + Ústav komplexních systémů)Císař P., Polaufová H.

___________________________________________________________________

Sekce č. 2: „Rostlinolékařství“

13:40 Úvodní referát: Rostlinolékařský  portál – pomocník v  integrované ochraně rostlin

Ing. Jakub Beránek, Ph.D. (ÚKZÚZ Brno )

14:10 Hodnocení účinnosti fyzikálního a biologického ošetření ječmene jarního na dvou lokalitách – Strejčková M. a kol.

14:30 Vyhodnocení druhové diverzity vegetace ve vybraných vinicích – Winker J., Vespalcová T.

14:50 Zaplevelení jarního ječmene v podmínkách dlouhodobé monokultury –
Hanusová H., Hledík P. Winkler J.

15:10 – 15:30 Přestávka na kávu

___________________________________________________________________

Sekce č. 3: „Technologie pěstování rostlin a ekologie“

15:30 Úvodní referát: Využití dálkového průzkumu pro hodnocení stavu porostů zemědělských plodin

Ing. Vojtěch Lukas, Ph.D. a kol. (Mendelova univerzita v Brně)

16:00 Aktivita fotosystému II u vojtěšky seté – Lang J.

16:20 Hodnocení rozkladu plastových obalů v kompostovacím procesu –
Dušek M., Burg P.

16:40 zahraniční účastníci – Černá Hora, Srbsko

17:00 –18:00 Posterová sekce

19:00 Společenský večer

Středa 16. listopadu

Pokračování Sekce č. 3: „Technologie pěstování rostlin a ekologie“

9:30 Sledování vlastností půdy v meziřadí vinic – Otýpková M., Pavlačka R., Zemánek P.

9:50 Zpravování obilnin, luštěnin a olejnatých semen extruzí, a extruzí s lisováním – Kaválek M., Hanuš J.

10:10 Pěstování mužáku prorostlého Silphium perfoliatum L. pro výrobu bioplynu –
Usťak S., Muňoz J., Usťaková M.

10:30 Pěstování konopí setého (Cannabis sativa L.) pro využití biomasy a semene –
Honzík R., Váňa V., Muňoz J., Šinko J.

___________________________________________________________________

Sekce č. 4: „Kvalita a zpracování produktů“

10:50 Úvodní referát: Moderní postupy hodnocení kvality pícnin

Dr. In. Jiří Třináctý, Ing. M. Richter (Agrodigest, s. r. o. Pohořelice),
Ing. K. Vejražka, Ph.D. (ZV, s.r.o. Troubsko)

11:20 Technologické charakteristiky kompozitních směsí s netradičními plodinami –
Švec I., Hrušková M.

11:40 Celkový obsah polyfenolických látek a kyseliny chlorogenové ve vzorcích zelené a pražené kávy – Kučerová J., Šottníková V. , Burianová Ž.

12:00 Vliv množství a kvality aplikované exogenní organické hmoty na vybrané půdně biochemické charakteristiky – Čáp L., Šarapatka B., Bílá P.

12:20 Diskuse, závěr konference

12:30 Oběd

Posterová sekce

Sekce č. 1: „Šlechtění“

 1. Beran P., Zemanová, Kříž P., Stehlíková D., Čurn V.: Vliv nízkoteplotního plazmatu na životaschopnost fytopatogenních bakterií

 2. Černý J., Černá M., Salaš P.: Hmotnost tisíce semen (HTS) u diploidních a tetraploidních linií
  Petunia x hybrida

 3. Hermuth J., Kosová K.: Charakteristika první české odrůdy čiroku zrnového „Ruzrok“, zkoušeného
  v České republice

 4. Hilgert A., Endlová L., Klíma M., Fernández-Cusimamani E.: Diferenciace profilů mastných kyselin v oleji a dalších parametrů kvality semen kříženců resyntetizovaných a konvenčních řepek

 5. Jelínková, Chickaputtaiah, Čurn, Urban, Klíma: Analýza exprese genů indukovaných stresem chladem u řepky

 6. Jozová E., Jelínková I., Čurn V.: Hodnocení genetické diverzity genových zdrojů řepky jako podklad pro výběr rodičovských komponent pro křížení

 7. Klimešová J., Pánek J., Laml P., Středa T.: Šlechtění pšenice na větší kořenový systém

 8. Knotová D., Pelikán J.: Zhodnocení výnosů zelené hmoty a sena u štírovníku růžkatého

 9. Kopecký P., Hron K., Hrůzová K., Hýbl M., Dušek K.: Genetické zdroje tuřínu v České republice a jejich odolnost vůči nádorovitosti brukvovitých

 10. Leisová-Svobodová L., Drábková L., Sedláček T. a Kučera L. : Genetická variabilita odrůd ječmene s ohledem na produkci sladu pro CHZO České pivo

 11. Lošák M., Chovančíková E.: Hodnocení okrasných kultivarů ozdobnice čínské
  (
  Miscanthus sinensis A.)

 12. Martinek P.: Šlechtění pšenice s odlišným zabarvením zrna

 13. Řepková J., Dluhošová J.: Vývoj genově specifických DNA markerů pro skreening rostlin ve šlechtění jetele lučního

 14. Salaš P., Černá M., Černý J.: Využití fúze protoplastů ve šlechtění Petunia hybrida –
  Calibrachoa x Petunia hybrida

 15. Stavělíková H.: Genofond cibulových zelenin v České republice

 16. Vernerová, Jelínková, Čurn, Olšan, Havelka, Bartoš, Špatenka: Změna povrchové struktury semen řepky po ošetření nízkoteplotním plazmatem

 17. Vymyslický T., Pavloušek P.: Multifunkční role leguminóz ve vinohradech a sadech

Sekce č. 2: „Rostlinolékařství“

 1. Figala J., Hohnová B., Moravcová D., Lvončík S., Lojková L., Formánek P.: Chemická skladba výměšků (exudátů) z kořenů ambrózie peřenolisté (Ambrosia artemisiifolia L.)

 2. Frydrych J., Volková P.: Selektivita pohanky seté vůči vybraným herbicidům

 3. Hanzalová A., Bartoš P.: Populace rzi pšeničné v České republice

 4. Hlavjenka V., Seidenglanz M., Šafář J.: Prostorová distribuce a asociace blýskáčka řepkového (Meligethes aeneus) a krytonosce šešulového (Ceutorhynchus obstrictus) v ozimé řepce

 5. Horáček J., Poslušná J.: Monitoring fytoplazmóz v porostech ozimé řepky v ČR a jejich determinace

 6. Chovancová, S., Smutný, V., Winkler, J.: Zaplevelení kukuřice a pěstitelská opatření

 7. Kmoch M., Dědič P.: Detekce karanténní bakterie Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus v rostlinách bramboru pomocí duplex Real-Time PCR s TaqMan-MGB sondami

 8. Kolařík P., Kolaříková K.: Ochrana při zakládání porostů víceletých pícnin proti listopasům rodu Sitona

 9. Kolařík P., Kolaříková K., Havel J.: Nové možnosti ochrany máku setého proti krytonosci makovicovému a bejlomorce makové

 10. Konopická J., Bohatá A., Čurn V.: Navýšení účinnosti entomopatogenní houby Metarhizium anisopliae na vybrané druhy hostitelů

 11. Krčmářová J., Pokorný R.: Vývoj napadení porostů řepky významnými patogeny v České republice

 12. Kubíková Z., Komínková J.: Srovnání zaplevelení u svazenky shloučené a svazenky vratičolisté (Phacelia congesta L. a Phacelia tanacetifolia L.)

 13. Macháč R., Smočková M., Petřeková P.: Testování selektivity herbicidů ve vybraných druzích trav

 14. Nedělník J., Strejčková M., Konečná K., Sabolová T., Both Z., Hortová B., Palicová J.: Kvalita senáží z hlediska výskytu mykotoxinů a fytoestrogenů

 15. Ondráčková E., Seidenglanz M., Ondřej M.: Využití entomopatogenních hub proti škůdcům

 16. Stehlíková D., Beran P., Čurn V.: Optimalizace metody loop mediated isothermal amplification pro detekci bakterie Xanthomonas vesicatoria

 17. Sumíková T., Palicová J., Chrpová J., Šíp V.: Původci fuzarióz klasu v České republice v letech 2004 – 2015 a genetická variabilita jejich chemotypů

 18. Sumíková T., Žabka M., Svoboda P., Hýsek J.: Multiplex PCR k rozlišení Mortierella elongata od původce kořenové a krčkové hniloby chmele Phytophthora citricola

 19. Svoboda J., Komínek P., Svobodová L.: Poškození plodů tykve Cucurbita maxima ‚Hokkaido‘ infekcí virem mozaiky vodního melounu (WMV)

 20. Svoboda J., Salava J.: Výskyt fytopatogenních virů a fytoplazmy Evropské žloutenky peckovin (ESFY) ve vybraných sadech slivoní v Čechách

 21. Šafář J., Seidenglanz M., Hlavjenka V.: První zpráva o rozdílech v letové aktivitě parazitoidů škůdců řepky z České republiky

 22. Žabka M., Pavela R.: Významná antifungální účinnost látek rostlinného původu s potenciálem potravinářského využití

 23. Žabka M., Pavela R.: Antifungální potenciál syntetických konzervačních látek proti významným houbovým patogenům

Sekce č. 3: „Technologie pěstování rostlin a ekologie“

 1. Badalíková B., Novotná J.: Utužení půdy na hrázích rybníků při pěstování různých travních směsí

 2. Badalíková B., Novotná J.: Možnost zabránění vodní eroze zapravením kompostu do půdy

 3. Dryšlová T., Procházková B., Smutný V., Neudert L., Janeček M., Hledík P.: Vliv agrotechnických faktorů na vybrané půdní vlastnosti

 4. Dryšlová T., Smutný V., Procházková B., Křen J.: Výnos a kvalita zrna ozimé pšenice pěstované v osevním postupu a monokultuře

 5. Frydrych J., Volková P. Andert D., Gerndtová I.. Výsledky výzkumu trav pro energetické využití

 6. Haberle J., Svoboda P., Šimon T., Kurešová G., Neumannová A., Klír J.: Distribuce minerálního dusíku v půdě v podnicích se zavlažovanou zeleninou ve vztahu k riziku vyplavení nitrátů

 7. Hábová M., Pospíšilová L., Drápelová I., Formánek P.: Kvalita půdní organické hmoty u pseudoglejů po vápnění

 8. Hladký J., Brtnický M.: Vliv vodní eroze na výměnnou kationtovou kapacitu půdy

 9. Houšť, M.: Vliv pěstební technologie ozimé pšenice na výnos, kvalitu a ekonomiku pěstování

 10. Kintl A., Elbl J.: Využití dusíku při pěstování zrní technologií smíšené kultury

 11. Klír J., Mühlbachová G., Svoboda P., Kusá H.: Odhad rizika ztrát anorganického dusíku při simulované netěsnosti jímek na kejdu

 12. Knotová D., Skládanka J., Pelikán J.: Výnosy píce vojtěšky seté a jetele lučního při různých způsobech zakládání

 13. Kobes M., Tonka T.: Vliv stupňovaných dávek digestátu na botanickou skladbu, biodiverzitu a produkční schopnost travního porostu

 14. Komzáková O., Sabolová T., Votavová A., Trněný O.: Využití molekulárních metod k detekci endoparazitů a vnitrodruhové variability u čmeláků (Bombus sp.)

 15. Kozlovsky Dufková J., Mašíček T., Toman F.: Porovnání metod stanovení vodní eroze

 16. Kusá H., Růžek P., Vavera R.: Vliv různých způsobů zpracování půdy na výnos a kvalitu zrna ozimé pšenice

 17. Lukas V., Smutný V., Winkler J.: Prostorová variabilita půdních vlastností ve vztahu k zaplevelení a výnosu porostu

 18. Mühlbachová G., Čermák P., Vavera R., Káš M., Pechová M., Hlušek J., Lošák T.: Změny
  v mobilitě fosforu a síry v půdě při stupňovaných dávkách hnojení v nádobovém pokusu

 19. Neudert L., Lukas V., Smutný V.: Změny fyzikálních vlastností půdy při diferencovaném zpracování půdy ke kukuřici

 20. Novotná J., Badalíková B.: Změny fyzikálních vlastností půdy při úhorovém hospodaření

 21. Plachká E., Poslušná J.: Škodlivost bílé hniloby řepky na Šumpersku a Opavsku v letech 2015 a 2016

 22. Pospíšil J., Červinka J.: Technicko-ekonomické aspekty údržby ruderálních ploch

 23. Procházková P., Chuchma F.: Hodnocení vláhových podmínek prostředí indexem EDI

 24. Růžek P., Kusá H., Vavera R.: Nové postupy v hnojení zemědělských plodin šetrné
  k životnímu prostředí

 25. Smutný, V.,Neudert, L., Dryšlová,T.: Vliv agrotechnických faktorů na výnos a kvalitu zrna při pěstování ozimé pšenice

 26. Stehnová E., Středová H.: Analýza nástupu vybraných fenofází ječmene jarního

 27. Strašil Z.: Předběžná rajonizace zemědělské půdy pro srhu laločnatou (Dactylis glomerata L.) určenou pro spalování v podmínkách ČR

 28. Svoboda P., Mühlbachová G.: Dopad různé úrovně podestýlky na obsah živin v hnoji a v zemědělské půdě v okolí hnojišť

 29. Šindelková I., Badalíková B., Novotná J.: Ozeleňování vinic a jejich vliv na kvalitu půdy

 30. Vach, M., Hýsek, J., Žabka, M.: Účinek odlišného zpracování půdy a nových biomořidel na produkci a zdravotní stav hlavních obilnin.

 31. Vach, M., Strašil, Z.: Vyhodnocení erozního ohrožení u kukuřice na siláž při odlišných technologiích zpracování půdy

 32. Záhora J.: Dostupnost dusíku v půdě vřesovišť a suchých trávníků v Národním parku Podyjí

 33. Ždímal V.: Vliv historie krajiny na podmínky pro pěstování rostlin

Sekce č. 4: „Kvalita a zpracování produktů“

 1. Bradová J., Štěrbová L., Sedláček T., Winterová R.: Vliv technologického zpracování pšeničného zrna na stravitelnost škrobu

 2. Dočkalová, M., Capouchová, I., Zrcková, M.: Kvalitativní změny pšenice s různou intenzitou kontaminace Fusarium spp.

 3. Dvořáček V., Matějová E.: Variabilita reologických vlastností škrobu u vybraných pšeničných odrůd

 4. Endlová L., Navrátilová, Vrbovský V., Rychlá A.: Využítí SPE při HPLC analýze glukosinolátů v řepce olejce

 5. Erban V., Rysová J., Bartl P., Vaculová K.: Vliv kvasů na charakteristiky chlebů

 6. Lorenc F., Bárta J.: Studium vlastností esterifikovaných bramborových proteinů

 7. Pelikán J., Knotová D., Hutyrová H.: Obsah makro a mikroprvků u některých jednoletých druhů čeledi Fabaceae

 8. Rychlá A., Endlová L., Vrbovský V.: Hodnocení kvalitativních parametrů lničky seté pomocí FT-NIR spektroskopie

 9. Rysová J., Mašková E.: Vločky z obilovin a pseudoobilovin a bezlepková dieta

 10. Štěrbová L., Uleberg E., Hykkerud A. L., Martinussen I., Holubec V.: Stanovení vybraných parametrů nutriční kvality v plodech rybízu severského původu

 11. Zrcková, M., Capouchová, I., Dočkalová, M.: Mlynářská a pekařská jakost minoritních druhů pšenice z ekologického zemědělství

Důležitá data:

10. 10. 2016 – konečný termín pro zaslání příspěvků a zaplacení účastnického poplatku

20. 10. 2015 – poslední termín rezervace ubytování

Recenzované příspěvky budou vydány na CD jako vědecká příloha časopisu Úroda.

Platba:

Bankovní spojení: Komerční banka Brno-venkov, č.ú.: 14904641/0100

konstantní symbol 0308, variabilní symbol = přidělené číslo účastníka dle přihlášky!

IBAN: CZ5201000000000014904641

SWIFT CODE: KOMBCZPPXXX

Majitel účtu: Výzkumný ústav pícninářský, spol. s r.o. Troubsko

IČO: 48532452 DIČ: CZ48532452

Daňové doklady budou účastníkům předány při prezenci.

Místo konání:

Konferenční sál hotelu „Avanti“, Střední 61, Brno.

Jednací jazyk: český, slovenský, anglický

Prezentace: formou přednášky, posteru, nabídky produktů u pronajatých pultů

Přihlášky on-line na adrese: http://goo.gl/forms/P7fJqRqjm7

Vložné:

3.900,- Kč (včetně DPH) – zahrnuje veškeré organizační a publikační náklady, pronájem pultů pro firemní prezentaci: 5.000,- Kč včetně DPH

Ubytování:

Hotel Avanti****, Střední 61, Brno-střed, tel.: +420 541 510 111, Fax: +420 541 219 863,
e-mail: [email protected]

Každý účastník si zarezervuje pokoj sám dle svých požadavků nejpozději do 20. 10. 2016

přes webové stránky: http://www.brno-hotel.hotelavanti.cz

Nahlaste, prosím, že jste účastníci konference Troubsko, abyste mohli uplatnit slevu

na ubytování!

Ceny pokojů po slevě – včetně snídaně (všechny jsou vybaveny sociálním zařízením):

1/1 lůžkový pokoj 1 512,-Kč, 1/2 lůžkový pokoj 1 680,- Kč.

Parkoviště pro hosty je přímo před hotelem a pro ubytované je zdarma.