<<< zpět na hlavní stránku...

ODDĚLENÍ FYZIOLOGIE VÝŽIVY ZVÍŘAT

        > ODDĚLENÍ VÝŽIVY PRASAT  
        > ODDĚLENÍ VÝŽIVY SKOTU  
  Řeší vybrané problémy fyziologie výživy zvířat, zejména výživy prasat a drůbeže, historicky i výživy přežvýkavců. Enzymové pochody, ale i vliv vitamínů na ruminální procesy a trávení byly u přežvýkavců předmětem činnosti v 70. letech, a to jak s pomocí kanylovaných zvířat, tak in vitro s využitím uzpůsobených fermentačních technik ve formě tzv. umělého bachoru (ZOBAČ). Ve stejném období byly řešeny problémy různé frekvence příjmu krmiva, energetického metabolismu u drůbeže a využití nových krmiv a aditiv u drůbeže (KUMPRECHT). Od počátku 80. let je velmi komplexně řešena problematika účinků a efektů probiotik a enzymů v bohaté mezinárodní spolupráci (ZOBAČ, KUMPRECHT). 

Součástí činnosti oddělení je také výzkum výživy ryb, jediný v ČR. Zabývá se tvorbou receptur směsí pro kapra a pstruha duhového, výzkumem efektů termicky upravených krmiv pro ryby, studiem úlohy tuků, resp. energie ve výživě ryb a výzkumem účinků probiotik ve směsech pro ryby i vodní drůbež. Na pracovišti je vybudován komplex akvárií, určených k výzkumnému využití (PÁROVÁ, ONDRA).
  RNDr.P.Zobač,CSc. RNDr. Petr Zobač,CSc.,

* 18.9.1939, pracuje v ústavu od r. 1964. Je vedoucím oddělení a významnou vědeckou osobností Výzkumného ústavu výživy zvířat. Věnuje se biochemickým a biologickým aspektům výživy hospodářských zvířat, zejména však enzymologii. Vytvořil "in vitro" bachor v originálním provedení, ojedinělém u nás. V posledních letech řeší problematiku účinku a mechanismu působení enzymů a probiotik, včetně jejich cílených kombinací. Je autorem 180 vědeckých a odborných prací, spoluautor 2 patentů.

  RNDr.I.Kumprecht,CSc. RNDr. lvan Kumprecht, CSc.,

*31.5.1944, pracuje v ústavu od r. 1966, vedoucí vědecký pracovník, mezinárodně uznávaná kapacita v oboru probiotik. Historicky se věnoval metabolismu energie, zejména u drůbeže, stanovení potřeby aminokyselin pro kance, využití kvasničných krmiv a bílkovinného koncentrátu z pícnin ve výživě drůbeže. Od roku 1979 se věnuje uplatnění probiotik a enzymů ve výživě zvířat v rozsáhlé mezinárodní spolupráci s významnými úspěchy. Je autorem 180 vědeckých a odborných prací, spoluautor 2 patentů.

  Ing.J.Párová,CSc. Ing. Jana Párová, CSc.,

* 12.5.1944, pracuje v ústavu od r. 1980, dominantní osobnost ve výživě ryb v ČR. Tomuto oboru se věnuje téměř třicet let (do roku 1980 ve Výzkumný ústav rybářský a hydrobiologický Vodňany), zejména výživě kapra a pstruha, ale také výživné hodnotě a nutričnímu užití termicky upravených krmiv, cereálií a tuků ve výživě ryb a využití biologických aditiv ve výživě ryb a vodní drůbeže. Její vědecko-výzkumná práce má přímou návaznost na producenty ryb, významná je její práce odborně-osvětová. Je členkou vědecké rady Agronomické fakulty Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity Brno. Publikovala více než 150 vědeckých a odborných prací.

  Dr.Ing.R.Ondra Dr. Ing. Radek Ondra,

* 6.4.1966, pracuje v ústavu od r. 1998. Vybudoval akvarijní experimentální pracoviště v ústavu, jeho výzkumné a odborné zaměření je výživa ryb.
V rámci oddělení výživy prasat se podílel na projektu řešeném v rámci GA ČR.
Od roku 2001 již není zaměstnancem VÚVZ,s.r.o.

 
  Klece s vykrmovanými brojlery
Experimentální výkrm kuřecích brojlerů, umožňující pokusy ve 14 skupinách při 4 opakováních.