<<< zpět na hlavní stránku... Z HISTORIE VÚ

  
  Výzkumný ústav výživy zvířat zahájil svoji činnost 1. března 1953 jako samostatná organizační vědeckovýzkumná jednotka Československé akademie zemědělských věd v Brně na základech dřívějšího Zemského výzkumného ústavu zootechnického v Brně, v roce 1922 založeného významným vědcem v oboru zootechniky prof. dr. Josefem Tauferem. Ředitelem ústavu byl jmenován Dr. ing. Jaroslav Herzig, DrSc. Úkolem tohoto ústavu, který měl navázat na bohaté tradice a zkušenosti bývalého Zemského výzkumného ústavu zootechnického, bylo řešit významné výzkumné otázky v oboru pícninářství, výživy a krmení hospodářských zvířat, zootechniky, hodnocení živočišných výrobků a současně sledovat i ekonomickou stránku této problematiky. V roce 1954 k tomu přistupují otázky konzervace krmiv a pícnin.

Dne 1.1.1954 bylo k ústavu přičleněno účelové hospodářství Troubsko u Brna, Kývalka a hospodářství Omice o celkové výměře 359 hektarů. Dále byla k ústavu připojena Pícninářsko-chovatelská stanice v Rožnově pod Radhoštěm s pokusnými objekty v Brankách na Moravě, Lapači a Zubří o celkové výměře 259 hektarů. V roce 1957 bylo při Výzkumném ústavu krmivářském v Brně zřízeno lukařské pracoviště v Jevíčku. Na získaných objektech se nacházely dvě stanice pro kontrolu výkrmnosti potomstva plemenných prasnic (v Brankách a Troubsku). Koncem padesátých let měl tento značně rozsáhlý organizační útvar přibližně 450 zaměstnanců a celková výměra účelových objektů činila 640 ha zemědělské půdy.

Z rozhodnutí předsednictva Československé akademie zemědělských věd ze dne 3. 2. 1959 bylo sídlo ústavu přeneseno do Pohořelic a ústav byl sloučen s Výzkumným ústavem travopolní soustavy v Pohořelicích. Ředitelem nově pojatého sloučeného ústavu se stal ing. Vladimír Ambros, CSc.

Sloučením obou ústavů vznikla na vědecký ústav velká, značně roztříštěná organizace s četnými dislokovanými pracovišti, která měla v té době 1050 zaměstnanců s 2071 hektary zemědělské půdy.

Brzy se ukázalo, že tato nová koncepce Výzkumného ústavu krmivářského je neúnosná a počátkem roku 1960 dochází k postupnému vyčleňování specializovaných pracovišť. Tím ústav v podstatě nabývá dnešního charakteru. Ředitelem reorganizovaného ústavu se od roku 1963 stal RNDr. Vladimír Ševčík, CSc.. V roce 1961 se začíná s výstavbou nových budov ústavu v prostoru u nádraží na Vídeňské ulici. Nový ústav byl slavnostně otevřen dne 21. dubna 1966, a to podle rozhodnutí předsednictva vědeckovýzkumné rady ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství ze dne 21. l. 1966 pod novým názvem "Výzkumný ústav výživy zvířat", který měl lépe vyjádřit poslání ústavu, i když se stále ještě používalo starého označení. Ředitelem ústavu byl od 1. prosince 1968 Dr. Ing. Mojmír Opichal, CSc. Od 1. července 1970 se stal ředitelem Ing. František Mikoška, CSc. Od l. ledna 1975 byl ústav podřízen ministerstvu zemědělství a výživy ČSR. Od 1. července 1980 se stal ředitelem ústavu Ing. Petr Jakobe, CSc., od 1. 9. 1987 byl ředitelem ústavu ing. Jaroslav Přikryl, CSc.

K zásadním změnám ve struktuře, rozsahu a činnosti ústavu došlo až od roku 1991. Od 1.1.1991 se stal ředitelem Výzkumného ústavu výživy zvířat v Pohořelicích Ing. Karel Šimeček, CSc., od listopadu 1992 je ředitelkou ústavu Ing. Jana Párová, CSc. V letech 1992-1993 dochází k restrukturalizaci a zeštíhlení ústavu, drasticky se snižuje počet pracovníků. Činnost ústavu pokračuje v nových mantinelech možností. Za této situace určuje vláda ČR svým usnesením z 28.června 1995 Výzkumný ústav výživy zvířat v Pohořelicích k privatizaci.

Mezníkem existence ústavu se stává 1.1.1997, kdy se vítěz soutěže privatizačních projektů po schválení v resortech zemědělství, privatizace, financí a znovu ve vládě ČR ujímá hospodaření na privatizovaném majetku jako Výzkumný ústav výživy zvířat s.r.o. Společnost má tři členy, kteří jsou zároveň jednateli společnosti a tvoří i vrcholový management společnosti. Společnost je následnickou organizací VÚVZ Pohořelice, převzala všechna práva a povinnosti původní státní (příspěvkové) organizace a dodržuje také kontinuitu vědeckovýzkumné činnosti. Zcela logicky zesílil tlak na nové podnikatelské aktivity.

Z důvodů ukončení veškerých grantových projektů v oblasti biotechnologie a silážování krmiv je oddělení BTK uzavřeno.

V roce 2001 společnost Výzkumný ústav výživy zvířat s.r.o. přebírá Doc. Ing. Jan Šarman, CSc., čímž se stává jejím jediným jednatelem. Na základě situace ve financování provozu ústavu probíhá jeho další restrukturalizace. Rozvíjí se komerční činnost ústavu, týkající se zejména pěstování, výkupu a částečného zpracování léčivých rostlin.
Rozšiřuje se kapacita stájí pro výkrm prasat.